• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/8

Click para voltear

8 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
Què és l'ADN?
És la molècula que emmagatzema la informació genètica d'un individu.
Info.
Perquè serveix l'info. genètica?
Per determinar quines proteïnes se sintetitzen en cada moment. Hereditària que es duplica constantment.
Proteïnes.
On trobem l'ADN? De quins tipus hi ha?
Depèn de l'organització cel•lular:

- EUCARIOTES: al nucli, dues cadenes lineals associades a proteïnes (cromatina-cromosomes). Als mitocondris i cloroplasts, doble cadena i circular.
- PROCARIOTES: doble cadena cirular sense membrana (plasmids són cromosomes adicionals petits i circulars)
- VIRUS: ADN és una molècula simple o doble lineal o circular amb membrana.
- EUCARIOTES
- PROCARIOTES
- VIRUS
Quina és la composició química de l'ADN?
Com que l'ADN és un tipus d'àcid nucleic (grans molècules de cadenes de nucleòtids enllaçats entre elles anomenades polimucleòtids), trobem:
- BASES NITROGENADES: Compostos cíclics amb àtoms de nitrogen.
Tipus ~ Adenina, Timina, Guanina i Citosina.
- ÀCID FOSFÒRIC: Compost per fòsfor i oxigen.
- PENTOSA: Glúcid monosacàrid de cinc àtoms de carboni anomenat desoxiribosa.
- ENLLAÇ FOSFODIÈSTER
BASES NITROGENADES, ÀCID FOSFÒRIC, PENTOSA, ENLLAÇ FOSFODIÈSTER.
Què és la seqüència?
És l'ordre de col·locació dels neclòtids que determina el manteniment i desenvolupament de la vida.
Ordre.
Quina és la estructura de l'ADN?
Comuna en totes les cèl·lules, menys alguns virus, establerta el 1953 per Francis Crick i James Watson. Les bases nitrogenades a l'interior , pentoses i àcid fosfòrix exterior formant l'esquelet. Dues cadenes de polimucleòtids en doble hèlice, antiparal•leles i oposades; mantingudes unides per ponts d'hidrogen. Bases complementàries.
1953 Francis i James
Què és l'ARN?
Tipus d'àcid nucleic amb pentosa anomenada ribosa i bases nitrogenades: adenina, guanina, citosina i uracil.
De què està format l'ARN i quins tipus hi ha?
- Formada per una cadena de polinucleòtids localitzada al nucli i citoplasma.
• ARN Ribosòmic: forma part dels ribosomes.
• ARN Missatger: transporta la info de l'ADN nuclear als ribosomes per fabricar proteïnes.
• ARN transferent: ARN més petot que s'uneix a aminoàcids específics que transporta fins als ribosomes.