• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/8

Click para voltear

8 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Què són els lípids? (Estructura)
és un grup de molècules molt heterogeni, format per C, H i O en menor proporció, de manera que són insolubles en aigua (apolar).
Tenen una funció energètica i estructural
Com es classifiquen els lípids segons la seva estructura química?
1-SAPONIFICABLES

2-INSAPONIFICABLES
Nombra els lípids saponificables
A- Àcids grassos: Font d’energia i intervenen en la síntesi d’altres lípids
B- Acilglicèrids: Són la reserva energètica i es troven en forma d’olis o de greix
C- Ceres: Impermeabilitzen i protegeixen
D- Lípids de membrana: en membranes cel·lulars
Nombre els lípids insaponificables
E- Terpens o Isoprenoides: aromes, pigments, vitamines
F- Esteroides: determinades hormones i àcids biliars
G- Icosanoides: Mediadors locals
Quina és la estructura dels àcids grassos?
Formats per una cadena carbonada amb nombre parell d'àtoms de C i un grup carboxil a la punta (COOH)
Quins tipus d'àcids grassos hi ha?
-saturats: sense dobles enllaços. Típic d’animals.
Sòlids a temperatura ambient.
-insaturats: Líquids a temperatura ambient (olis)
1. Monoinaturats: 1 doble enllaç
2. Poliinsaturats: Més d'1 doble enllaç
+ doble enllaç >> La molècula es torça
Recorda la nomenclatura dels àcids grassos insaturats
La posició dels dobles enllaços s'indica
1. Mitjançant exponents darrere d'un /\
2. Indicant la posició del primer doble enllaç desde
el carboni omega i el nombre de dobles enllaços,
que se situen cada 3 àtoms
Digues les propietats físiques dels àcids grassos
1. Comportament AMFIPATIC: Això és perque presenten grups polars (carboxil) però la majoria de la molècula és hidrofoba, de manera que rejecta l'aigua.
- En un medi aquós formen MICEL·LES, orienten
els caps cap a les molècules d'aigua i els
hidròfobs s'allunyen.
2. AG. insaturats: Tenen diferents punts de fusió per les posicions cis i trans.