• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/44

Click para voltear

44 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Factors que van fer possible la prosperity
1 augment de la demanda
2 Renovació del sector energètic
3 Aparició de nous sectors industrials
4 Nova organització del treball per disminuir costos i incrementar la productivitat
5 augment del consum
6 concentració empresarial
Trust?
Varies empreses que produeixen els mateixos productes, s'uneixen formant una sola empresa amb l'objectiu de controlar el mercat.
Cartel
És un acord entre empreses del mateix sector amb l'objectiu de reduir o eliminar a la competència en un determinat mercat.
Holding?
És una societat financera que té participacions en diverses empreses que controla total o parcialment.
WASP (White Anglo-Saxo Protestants)
Tenen típics valors americans.
Característiques de la expansió econòmica
Creixement de:
- Producció (sobretot industrial)
- Productivitat (sobretot sector automòbils)
- Renda nacional
- Exportacions
- Inversions
Noves indústries que van aparèixer a la prosperity
- la química (adobs, cosmètica, teixits, medicaments...)
- automobilística (Ford, general motors, Chrysler...)
- de comunicacions (ràdio, telefonia...)
- d'aviació
- cinematogràfica (es difon la música, la seva roba...)
- construcció (gratacels)
aspectes negatius de la prosperity
- Onada d'americanisme (orgull americà, defensa els valors americans)
- Sector agrícola i la indústria tradicional no es van veure afavorits
- La política exterior es caracteritza per l'aïllasionisme
- Les eleccions la guanyen els republicans
- Es funda el Ku Klux Klan
- Lleis contra immigració
- Puritanisme
- Gran influencia de la religió protestant
- Persecució d'anarquistes, socialistes i comunistes
- Aprovació de la llei seca (1920)
Causes de la gran depressió
1. Sobreproducció industrial i acumulació d'estocs
2. Crisi de liquiditat
3. Caiguda del consum
Quins sectors van ser afectats per la gran depressió?
- Banca
- Industria
- Sector Agrari
De quina manera va afectar la gran depressió a la banca?
- Els deutors no pagaven els deutes.
- Els bancs havien acceptat accions com a garantia.
- POR: la gent retira massiva ment els diners dels comptes bancaris.
- Falta de liquiditat (4000 bancs van fer fallida en EEUU)
De quines maneres va afectar la gran depressió a la indústria?
- Els bancs no concedeixen crèdits.
- Reducció d'inversions (1000 empreses desapareixen)
- La producció industrial es redueix un 40%)
De quines maneres va afectar la crisi borsària al sector agrari?
- Pagesos endeutats.
- Perden la terra.
- Destrucció de la producció per mantenir els preus.
Conseqüències de la gran depressió
- Ruina de milers de famílies.
- Atur (1933, 12 milions en els EEUU)
- Descens del consum (per tant, més estocs)
- Crisi de sobreproducció
- Molts obrers depenien d'ajuts de l'Estat (no tenien S.S., ni cobraven l'atur...)
Per quins motius, la crisi és va generalitzar?
- La banca americana va deixar d'invertir a Europa.
- El descens dels preus dels EEUU crea problemes a empreses europees que treballaven a preus més alts.
- El proteccionisme America limita les importacions frena el comerç mundial.
Que exporta ARGENTINA?
Carn
Que exportaba XILE?
Coure
Que exporta Egipte?
Cotó
Que exporta Colombia?
Café
Que exporta AUSTRALIA?
Llana
Que exporta ÁFRICA?
Cacau
Que exporta CENTRE AMÉRICA?
Fruita i sucre.
Que exporta VENEZUELA?
Petroli.
Per què es va generalitzar la crisi?
A causa de que el món està molt interconnectat, la crisi és va generalitzar.
En que es basaba la proposta de Keynes?
En la intervenció de l'Estat
Què és el que s'acostumava a fer quan havia crisi?
Baixar el salaris (entre altres coses)
Mitjançant el augment de la despesa pública, quines inversions va fer l'Estat?
- Obres públiques i infraestructures.
- Crèdits a les empreses més dinàmiques.
- Ajudes a les famílies.
- Assegurança d'atur.
Quines conseqüències positives varen tenir la proposta de Keynes?
- Creació de treball (disminució d'atur).
- Augmenta la renda familiar disponible.
- Augmenta el consum.
- Creixement de la producció de béns.
Quina conseqüència negativa va tenir la proposta keynesiana?
- Augment del dèficit públic (l'Estat té més despeses que ingressos)
Quin pla econòmic es va crear quan Roosevelt va arribar al govern (1933)?
New Deal
Quines mesures van ser les més importants que va pendre Roosevelt?
- Creació d'organismes per regular la producció i els preus.
- Construcció d'obra pública.
- Control estricte sobre els bancs (per a que no facin fallida).
- Creació d'una assegurança per garantir els comptes dels petits inversors, en cas de fallida bancària.
- L'Estat vigila el comportament de la borsa.
- Per afavorir les importacions es va devaluar el dólar un 4%.
Per què els països escandinaus van sortir més ràpidament de la crisi?
Perquè governaven partits socialdemòcrates i on l'Estat va tenir un paper fonamental: ajuda als aturats, polítiques igualtat (home-dona), pensions, S.S., inversions en activitats productives, etc.).
L'Estat del Benestar anomenem el que van construir.
Què és la autàrquia?
És la autosuficiencia econòmica, per tant, no depenen de cap Estat.
Per quins dos pilars es va caracteritzar la dictadura de Hitler (1933)?
Rearmament i autarquia.
Per què va millorar la situació del Regne Unit després de la crisi?
Gràcies al comerç amb les seves colònies de les que importaven les matèries primeres i a les que venien els productes manufacturats, van poder millor la situació.
A quin any va sortir França de la crisi?
Al 1936.
Fins quin fet França no va sortir de la crisi?
Quan el Front Popular va arribar al poder va haver una reducció de la. jornada laboral, augment de salaris, vacances pagades...
Què és el Front Popular?
És la unió de tots els partits d'esquerres.
Què és el pla Dawes?
És el pla que els EEUU van aplicar a Alemanya per a que puguin pagar els deutes (1924).
Aquest pla fraccionava el seu import i a partir d'inversions nord-americanes intentaven enfortir el marc.
Què és el dijous negre?
Al 24 d'octubre del 1929, hi va haver un excés d'oferta per tant van caure el preu de les accions i la caiguda va ocasionar l'anomenat "dijous negre".
Què és el dimarts negre?
Els bancs van cancel·lar els préstecs atorgats per a la compra d'accions i això va provocar una altra onada de vendes: "dimarts negre" 29 d'octubre 1929.
Diferència entre producció i productivitat
La producció és el volum total de productes que s'obtenen i la productivitat és la relació existent entre la producció i la mà d'obra, el temps i el capital necessari per obtenir la producció.
Diferència entre crisi i depressió
La crisi és un fenomen puntual, mentre que la depressió és el resultat d'aquesta crisi si no acaba aviat.
Què és la hiperinflació?
És un període en el qual els preus pugen i la moneda es devalua ràpidament, cosa que fa entrar en depressió al país afectat.