• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/19

Click para voltear

19 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
Nínxol fonamental
Nínxol potencial resultant de la combinació dels diversos factors
Nínxol real
Nínxol que realment pot ocupar l'organisme a causa de les restriccions abiòtiques (proximitat geogràfica o ecològica) i biòtiques (organismes que interactuen amb ell)
Baixa competència
Nínxol real < nínxol fonamental
Alta competència
Nínxol real <<nínxol fonamental
Què és i de què depèn el gra ambiental d'un organisme?
És la distribució espacial d'un organisme.
Depèn:
1. De la distribució espacial de l'ambient
2. De les característiques de l'organisme (mida i mobilitat)
Què diu la Teoria de l'ambient de Brandon?
Que es produeix una coevolució organisme ambient a partir de tres compartiments ambientals i selecció natural.
Quins són els tres compartiments ambientals de Brandon?
Ambient extern:
Físic, universal per a tots els organismes d'una regió de l'espai (hàbitat)
Ambient ecològic:
Factors ambientals que afecten a la fitness d'un llinatge evolutiu(conjunt d'organismes relacionats filogenèticament)
Ambient selectiu:
Part de l'ambient ecològic. Afecta a la fitness d'una forma variant del llinatge evolutiu. Conté les pressions de selecció que determinen l'adaptació del llinatge (perspectiva evolutiva)
Com es distribueix la radiació globalment?
En major quantitat a l'equador i menor als pols
Què provoca i de què depèn la distribució global de la temperatura?
Provoca els canvis estacionals i depèn de l'angle d'incidència de la llum
En què consisteix l'atenuació de la irradiància?
En que les parts més altes dels boscos la irradiància és major que en les parts baixes degut a l'apantallament i en les profunditats dels oceans també. Més profunditat menys irradiància. És produeix una atenuació.
En què consisteix la regla de Bergmann?
La mida és inversament proporcional a la temperatura. (+T - mida) millor regulació temperatura a major mida
En què consisteix la regla d'Allen
És una ampliació de la regla de Bergmann i diu que la mida relativa de les proposicions del cos que sobresurten és menor en un clima fred. Relació superfície/volum. Més fred més compactes. Exemple: conills boscos boreals i desèrtics.
Què és la radiació?
Intercanvi de calor per contacte amb un sòlid
Què és la conducció o convecció?
L'intercanvi de calor per contacte amb un líquid
Què és la calor latent
Intercanvi de calor fent un canvi de fase
Relació entre taxa metabòlica i massa corporal
Més massa més taxa metabòlica, endoterms taxa metabòlica alta
En què consisteix l'aigua com a factor ambiental?
En què el fet que l'aigua pugi del sòl a la planta dependrà de que el potencial químic de l'aigua a l'aire sigui inferior al potencial químic de l'aigua al sòl. Si el sòl està sec l'aigua anirà en sentit contrari
Quines són les adaptacions a l'estrès hídric en les plantes?
1.La disminució del LAI: La disminució de la mida de la planta i la disminució de l'àrea de les fulles.

2.La reducció de la conductància foliar. (fulles dures amb una capa de ceres)
Què és la conductància foliar i com varia segons els climes?
És la dificultat que oposa la cutícula de la fulla a la surtida d'aigua.

En climes humits la conductància serà alta perquè no necessiten impedir la sortida d'aigua, en canvi, en climes secs la conductància es trobarà reduïda per evitar la pèrdua d'aigua.