• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/33

Click para voltear

33 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
El teixit nerviós està format per (3 exemples)... i la seva funció és...
Encèfal, medul·la espinal i nervis.

cells especialitzades en rebre, produir i transmetre impulsos nerviosos.
El teixit muscular està format per (3 exemples)... i la seva funció és...
Múscul esquelètic
múscul cardíac
múscul llis

Són cells especialitzades en la contracció.
El teixit epitelial està format per...
Revestiment dels òrgans del tracte digestiu i altres òrgans buits. Pell (epidermis)

LA funció és de revestiment i protecció.
El teixit connectiu està format per... i la funció és...
Sang, ossos, tendons, teixit adipós....
Funció de sosteniment i relació.
El teixit EITELIAL és vascular? és innervat?? profilera??
Avascular.
Molt Innervat
Elevada proliferació
Hi ha dos tipus d'epitelis
 Epitelis de revestiment
 Quan parlem de glàndules
Les cèl·lules de l'epiteli de revestiment sempre descansen sobre…
una membrana basal.
classificació epiteli (segons el nº de capes)
"SIMPLE: si té 1 capa
ESTRATIFICAT: + d'una capa"
exemple d'epiteli simple escamós
s troben en zones d’intercanvi de substancies ràpides o intercanvi de gasos EX: alvèols pulmonars
exemple epiteli simple cúbic
2) CUBIQUES: ovaris i túbuls renals
exemple epiteli cilindric simple
exemple el colón.
Epiteli cilíndri ciliat pseudoestratificat.
simple perquè totes les cèl·lules estan en contacte
de la membrana basal. No totes tenen la mateixa alçada i per tant els nuclis estan a
diferent alçada. Aleshores quan fem un tall dona la sensació que hi ha mes d’una capa. exemple traquea"
Epiteli estratificat escamós
Esòfag, vagina o glàndules sudorífiques
Caracteristiques teixit connectiu.
Abundant? nervat? vascular? format per?
El més abundant.
Molt nervat i molt vascularitzat. (excepte cartílag)

Format per Cèl·lules (SI) i Matriu extracel·lular (fibres més substància fonamental) que pot ser solida o liquida.

Fibres: col·lagen, elàstiques i reticulars
Substància fonamental: matriu extra-fibril·lar.
La matriu té dos elements principals:
o La substància fonamental
o Les fibres: hi ha tres tipus:
 De col·làgena  Elàstiques  Reticulars
Els podem classificar de consistència més dura a més líquida en:
1) Teixit ossi (compacte, esponjós)
2) Cartílag (hialí, fibrocartílag, cartílag elàstic)
3) Teixit connectiu dens (regular, irregular, elàstic
4) Teixit connectiu lax (areolar, reticular, adipós)
5) Teixit connectiu líquid (sang, limfa)
El teixit connectiu lax que pot ser...
té més cèl·lules que fibres que són..
areolar(el més abundant, anclar i unir els organs entre ells) , reticular o adipós.

Fibroblast, fibrocit (adipoblast-adipocit)
-teixit connectiu; CARTILAG.
Els 3 tipus de cartilag són...

quines cèl·lules el formen?
cartilag hialí, fibrocartílag i cartílag elàstic.
Quina és la substància fonamental del cartílag hialí??
on el trobem??
La substància fonamental és el SULFAT de CONDROITINA. Té moltes fibres de col·lagen que li proporcionen resistència.

El trobem a COSTELLES, LARINGE i ESQUELET FETAL
On trobem el fibrocartilag?
caracteristiques
DISCS INTERVERTEBRALS I MENISC.

té moltes fibres de col·lagen que el fan el més resistent.
Estructures sotmeses a molts suport mecànic.
El teixit connextiu dens té més ...fibres o cèl·lules?

Quines cèl·lules té?
fibres.

Fibroblast, fibrocit.
Tipus de teixit connectiu dens
regular, irregular i elàstic.

REGULAR: fibres preferentment orientdes (lligaments i tendons)

IRREGULAR: orientades a l'atzar. Pell.

ELÀSTIC: fibres elàstiques. pulmó i aorta.
Tipus de teixit ossi.
Quin tipus de cèl·lules el composen?
com és la matriu? dura o tova?
Tipus de fibres que té
Hi ha 2 tipus: el compacte (homogeni) i l'esponjós.

Composat per cèl·lules ossies (osteoblast-osteocit)dins de llacunes (cavitats)

Té gran quantitat de fibres de col·lagen.
Com s'anomena la unitat anatòmica i funcional del teixit ossi?
Osteoana (sistema de Havers)
Quins són els 3 tipus de músculs que hi ha? funció de cada un
ESQUELETIC(estriat), CARDÍAC(estriat) I LLIS

esqueletic i el cardiac la contracció és intensa i ràpida (la diferencia entre ells és que l'esqueletic és voluntàri i el cardiac no)

El llis la contracció és dèbil, lenta i involuntària. (aparell digestiu)
Teixit nerviós, quins dos tipus de cèl·lules hi ha=
NEURONES: excitablets, iniciació i transmissió d'impulsos
GLIALS O NEUROGLIA: de suport i protecció
parts de l'os
interior os
Al teixit ossi esponjós tenim la medul·la òssia. En distingim dos tipus :
 Roja  intervéa la hematopoesi, és la formació de tots els elements cel·lulars que
tenim a la nostra sang. La trobem als ossos plans. EX: pelvis, costelles, estèrnum.
 Groga es troba als ossos llargs i s’hi acumulen molts lípids. EX: fèmur o húmer.
Llacunes o canalicles??

Cavitats que contenen osteòcits.
Llacunes
Llacunes o canalicles??

Organitzades en anells concèntrics
que s’anomenen lamel·les que
envolten el canal central.
Llacunes
Llacunes o canalicles??
Formen un sistema de transport que
facilita l’accés de totes les cèl·lules de
l’os als nutrients.
Canalicles
Llacunes o canalicles??
Irradien des del canal central cap a les
llacunes.
Canalicles