• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/24

Click para voltear

24 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
definició teixit i tipus
TEIXIT: és un grup de cèl·lules i material que les envolten que generalment tenen un orígens
comú, una sèrie de característiques i actuen conjuntamentper realitzar una funció en concret.
 Quatre tipus de teixits primaris:
o Teixit epitelial (revestiment i protecció)
o Teixit connectiu (sosteniment i relació)
o Teixit muscular(contracció)
o Teixit nerviós (recepció i transmissió d’impulsos nerviosos)
tipus d'unions
caracteristiques unions estretes i objectiu
OBJECTIU: Segell impermeable per controlar intercanvi de substàncies
1) FORMADES per proteines de membrana.
2) uneix una cel·lula amb l'adjacent.
3) no queda espai intermembrana, impeteix que les substancies passin lliurement, actuen com un segell impermeable per controlar l'intercanvi de substàncies.
Tipus d'unions.
Unions adherents
OBJECTIU: mantenir la cohesió de les cel·lules que formen el teixit.
1) FORMADES per proteines transmembrana i microfilaments
2) Queda espai petit però no són impermeables
3) formen CINTURÓ D'ADHESIÓ.
Tipus d'unions adherents.
Desmosomes.
1) Forma de botó.
2) Formats per glicoproteïnes de membrana (deixen passar les substàncies)
3) s'uiexen a microfilaments formats per queratina.
4) es troben a l'epidermis i a la musculatura miocardiac.
tipus d'unions adherents.
Emidesmosomes
Són desmosomes que uneixen la CÈL·LULA i la MATRIU EXTRACEL·LULAR.
Unions en fenedura (connexons)
OBJECTIU: actuen com a canal per pas ràpid de molècules químiques i impulsos elèctrics.
1)proteïnes transmemebrana que tenen un forat al mig semblant a un porus.
IMPORTANT A LA CONTRACCIÓ DEL MÚSCUL CARDÍAC
Caracteristiques teixits epitelial
1)AVASCULAR: no estan irrigats per tant, vol dir que l’arribada de nutrients i gasos es fa per
difusió.
2) BEN INNERVAT:Estan nervats els hi arriben terminacions nervioses
3) ALTA CAPACITAT PROFILERACIÓ
4) MEMBRANA BASAL
Hi ha dos tipus d'epitelis
 Epitelis de revestiment
 Quan parlem de glàndules
Les cèl·lules de l'epiteli de revestiment sempre descansen sobre…
una membrana basal.
classificació epiteli (segons el nº de capes)
"SIMPLE: si té 1 capa
ESTRATIFICAT: + d'una capa"
classificació epiteli revestiment: 1) PLANES O ESCAMOSES:
1) PLANES O ESCAMOSES: es troben en zones d’intercanvi de substancies ràpides o intercanvi de gasos EX: alvèols pulmonars
classificació epiteli revestiment: 2) CUBIQUES:
2) CUBIQUES: ovaris i túbuls renals
classificació epiteli revestiment: 3)COLUMNARS O CILÍNDRIQUES
3)COLUMNARS O CILÍNDRIQUES: estomac. Els nuclis acostumen a tenir disposició basal.
classificació epiteli revestiment: 4) EPITELI SIMPLE PSEUDOESTRATIFICAT:
"4) EPITELI SIMPLE PSEUDOESTRATIFICAT: simple perquè totes les cèl·lules estan en contacte
de la membrana bassal. No totes tenen la mateixa alçada i per tant els nuclis estan a
diferent alçada. Aleshores quan fem un tall dona la sensació que hi ha mes d’una capa. exemple traquea"
Epiteli estratificat escamós
EX: vagina.EX: glàndules sudorífiques
Epiteli estratificat columnar
EX:uretra
Epiteli estratificat de transició
"la forma de les
cèl·lules pot canviar. Quan la bufeta esta buida te un
volum quan aquesta esta plena les cèl·lules s’estiren i
passen de ser cubiques a planes. EX: bufeta urinària"
GLÀNDULA EPITELIAL. Què és? Com es classifica?
"GLÀNDULA:Estructura formades per una cèl·lula o més que secreta una substància
determinada a un epiteli.
Es classifica en glàndoles endocrines i exocrines"
glàndules endocrines
"secreten les substàncies cap a l’interior del cos, al
nostre medi intern. Aquesta substància va cap a
la sang.
o Secreta hormones"
glàndules exocrines
"Alliberen substàncies cap a la part externa de
l’epiteli.
o EX: enzims ions aigua o el sèu."
Caracteristiques teixit connectiu
- més abundant i distribuits
- Està molt nervat i vascularitzat li arriben moltes terminacions nervioses excepte el cartílag
- Els elements cel·lulars estan dispersos a una matriu extracel·lular que és molt abundant. Li dona les funcions especifiques del teixit.
- Laconsistència pot ser de totalment solida a totalment líquida.
La matriu té dos elements principals:
o La substància fonamental
o Les fibres: hi ha tres tipus:
 De col·làgena  Elàstiques  Reticulars
Els podem classificar de consistència més dura a més líquida en:
1) Teixit ossi (compacte, esponjós)
2) Cartílag (hialí, fibrocartílag, cartílag elàstic)
3) Teixit connectiu dens (regular, irregular, elàstic
4) Teixit connectiu lax (areolar, reticular, adipós)
5) Teixit connectiu líquid (sang, limfa)
Teixit ossi (compacte, esponjós)
Composat per cèl·lules òssies dins les llacunes (cavitats)  Matriu dura per que la substancia fonamental són les sals de calci i també hi ha moltes fibres de col·làgena que son resistents però no rígida.  FUNCIÓ: protecció i suport del cos  Hi ha dos tipus de os: o Compacte és homogeni o Esponjós hi ha molts espais plens d’aire dins el teixit