• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/8

Click para voltear

8 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
definició teixit i tipus
TEIXIT: és un grup de cèl·lules i material que les envolten que generalment tenen un orígens
comú, una sèrie de característiques i actuen conjuntamentper realitzar una funció en concret.
 Quatre tipus de teixits primaris:
o Teixit epitelial (revestiment i protecció)
o Teixit connectiu (sosteniment i relació)
o Teixit muscular(contracció)
o Teixit nerviós (recepció i transmissió d’impulsos nerviosos)
tipus d'unions
caracteristiques unions estretes i objectiu
OBJECTIU: Segell impermeable per controlar intercanvi de substàncies
1) FORMADES per proteines de membrana.
2) uneix una cel·lula amb l'adjacent.
3) no queda espai intermembrana, impeteix que les substancies passin lliurement, actuen com un segell impermeable per controlar l'intercanvi de substàncies.
Tipus d'unions.
Unions adherents
OBJECTIU: mantenir la cohesió de les cel·lules que formen el teixit.
1) FORMADES per proteines transmembrana i microfilaments
2) Queda espai petit però no són impermeables
3) formen CINTURÓ D'ADHESIÓ.
Tipus d'unions adherents.
Desmosomes.
1) Forma de botó.
2) Formats per glicoproteïnes de membrana (deixen passar les substàncies)
3) s'uiexen a microfilaments formats per queratina.
4) es troben a l'epidermis i a la musculatura miocardiac.
tipus d'unions adherents.
Emidesmosomes
Són desmosomes que uneixen la CÈL·LULA i la MATRIU EXTRACEL·LULAR.
Unions en fenedura (connexons)
OBJECTIU: actuen com a canal per pas ràpid de molècules químiques i impulsos elèctrics.
1)proteïnes transmemebrana que tenen un forat al mig semblant a un porus.
IMPORTANT A LA CONTRACCIÓ DEL MÚSCUL CARDÍAC
Caracteristiques teixits epitelial
1)AVASCULAR: no estan irrigats per tant, vol dir que l’arribada de nutrients i gasos es fa per
difusió.
2) BEN INNERVAT:Estan nervats els hi arriben terminacions nervioses
3) ALTA CAPACITAT PROFILERACIÓ
4) MEMBRANA BASAL
Hi ha dos tipus d'epitelis
 Epitelis de revestiment
 Quan parlem de glàndules