• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/17

Click para voltear

17 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Quines són les funcions mes importants del departament comercial?
- Anàlisi de mercats, que proporciona la informació que permet a la direcció de l'empresa fixar la seva política i prendre decisions sobre bases segures.
- Màrqueting, que dissenya la política comercial de l'empresa.
- Vendes, que organitza la venda directa i també la relació amb els cabals de distribució (intermediaris)
Què és el mercat?
És el conjunt d'activitats de compra i venda d'un producte dutes a terme per dos subjectes econòmics: oferents (venedors) i demandants (compradors).
Quina funció principal cobreix el departament comercial?
Inclou el conjunt d'activitats necessàries per fer arribar als consumidors els béns o serveis produïts a l'empresa.
Quins factors influeixen en l'anàlisi de mercat?
- L'entorn.
- La competència.
- El consumidor.
Com s'anomena l'anàlisi que realitzem per estudiar l'entorn general?
PESTEL
Com s'anomena l'anàlisi que estudia l'entorn específic?
DAFO
Què és l'entorn específic?
És l'entorn que li afecta d'una manera concreta cadascuna de les empreses i varia segons el tipus d'empresa.
Què és l'entorn general?
És l'entorn que li afecta totes les empreses en general.
Quins aspectes influeixen en l'estudi del PESTEL?
- Polítics (canvi de govern, benestar social, política econòmica...)
- Econòmiques (cicles econòmics, variació tipus d'interès, taxes d'atur i temes relacionats amb el món laboral)
- Sociològics o Socials (índex de natalitat, modes, nivell educatiu, renda de la població)
- Tecnològics (Investigació Desenvolupament innovació (I+D+i), la despesa en innovació, grau d'obsolèscencia (maquinària vella o nova))
- Ecològics (Llei de protecció al medi ambient, Ús d'energies renovables...)
- Legal (Llei del treball, Lleis S.S.)
Quins dos anàlisi es poden diferenciar en el DAFO?
- L'anàlisi intern (Debilitats i Punts Forts)
- L'anàlisi extern (Amenaces i Oportunitats)
Quins factors són essencials al mercat?
- Oferents
- Demandants
- Producte
Quina classificació hi ha en tipus de mercats?
- Competencia perfecta (es caracteritza per: homogeneïtat de producte, gran nombre de compradors i venedors, informació total i llibertat d'entrada i sortida)
- Competencia imperfecta (quan no es compleix alguna característica de la competència perfecta)
Quines són les fases de l'estudi de mercat?
- Definició de l'objectiu de la investigació
- Disseny del model d'investigació (com fer-ho)
- Recollida de dades (obtindre informació)
• Primària. No existeix i la creem (enquesta, base dades)
• Secundària. Ja existeixes les dades (publicacions)
- Classificació i estructuració de les dades (les presentem com a: diagrames, taules, gràfics,etc.)
- Anàlisi i interpretació de les dades (li donem significat)
- Presentació dels resultats
• Objectius
• Metes
• Resultats
Què és el monopoli?
És un cas de competència imperfecta en que hi ha un únic venedor i molts compradors.
Què és l'Oligopoli?
És un cas de competència imperfecta en què hi ha pocs venedors i molts compradors.
Què és l'estudi de mercat?
És l'art de recopilar, elaborar i analitzar informació sobre l'entorn general, la competència i el consumidor.
Què és la segmentació de mercats?
És la divisió d'aquest en grups més o menys homogenis de consumidors, amb necessitats característiques o comportaments que poden requerir producte de característiques diferents.