• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/103

Click para voltear

103 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
iritzi(a)
opinión
iritsi
llegar, alcanzar
irizpide
criterio
islatu
reflejar;REFLEJAR,MOSTRAR
(Nire aurpegia uretan islatzen da;Asko ikasten dut,baina hori emaitzetan islatu behar da)
iruzkin
comentario.Auzokoei buruz egiten dituzten iruzkinak entzutekoak dira:hay k oír los comentarios k hacen s/sus vecinos.
liburua iruzkinez beteta daukazu: tienes el libro lleno de comentarios
gai horri buruz iruzkin bat egin nahi nuke: quisiera hacer un comentario sobre ese tema
ira(ga)zki
1iz.pasador,colador
iragazki berria erosi behar dugu:tenemos k comprar un colador nuevo.
2iz.filtro
argazki-makinaren iragazkia: el filtro de la cámara fotográfica.
zigarroaren iragazkia:el filtro del cigarro.
3iz.(Elektr.)filtro
artezgailuaren iragazkia:filtro del rectificador.
1 iz.pasador,colador
iragazki berria erosi behar dugu: tenemos que comprar un colador nuevo
2 iz. filtro
argazki-makinaren iragazkia: el filtro de la cámara fotográfica
zigarroaren iragazkia: el filtro del cigarro
3  iz.(Elektr.)filtro
artezgailuaren iragazkia: filtro del rectificador
irazki


1iz.urdimbre
2iz.(batez ere Ipar.)tamaño,talla,estatura

1iz.urdimbre(ref.hilo vertical del telar)
2iz.(batez ere Ipar.)tamaño,talla,estatura
irazkiz txikia zelako: porque era de poca estatutura
irazki-hari
lizo
isurketa
1.iz.derrame,derramamiento,vertido
isurketa kutsakorren eraginez milaka arrain hiltzen da urtean:al año mueren miles de peces debido a los vertidos contaminantes
2.iz.(Teknol.)[isuri likidoa] colada

izapideak/tramiteak egin
tramitar; instruir; diligenciar
ikuskizun
1.iz.relación,conexión
2.iz.espectá****;visión
3  iz. (pl.) cartelera
1.zer ikuskizun duzu zuk gurekin?:¿qué relación tienes tú con nosotros?
2.zein ikuskizun zoragarria!:¡qué espectá**** más maravilloso!
Lokuzioak
ikuskizun egon>estar por ver
oraindik ez planik egin,hori ikuskizun dago eta:no hagas planes todavía que eso está por ver
itxaron
1(dio )ad.(bizidunekin)(imp*) (du)ad(gainerakoekin)esperar,aguardar
Lexiak>itxarote-zerrenda>lista de espera
atarian itxarongo dizut: te esperaré en la entrada.
atertu arte itxaron zuten: aguardaron hasta que despejara.
Mireni itxaron diogu luzaz:le hemos esperado a Miren por largo tiempo.
itzulinguruka(ibili?)
adb. dando vueltas
irtenbide
1  iz. salida
2  iz. salida, solución
Lexiak
larrialdi-irtenbide>salida de emergencia
1  iz. salida
ate eta irtenbide guztiak itxi zituen: cerró todas las puertas y salidas
2  iz. salida, solución
arazoaren irtenbide bila: buscando una solución al problema
Lexiak
larrialdi-irtenbide>salida de emergencia
ikasgai
1.iz.lección,tema,unidad (didáctica)
2.iz.materia/tema de estudio.
1  iz. lección, tema, unidad (didáctica)
ikasgaiaren amaieran ideia nagusien laburpena dator: al final de la lección viene un resumen de las ideas más importantes.
2  iz. materia/tema de estudio.
udako unibertsitateko ikastaroetan ikasgai guztiak ematen dira euskaraz: en los cursos de la universidad de verano todas las materias se imparten en euskera
iruzur
1iz.engaño,fraude,estafa;trampa
2  iz. (Zuz.) fraude
Lexiak
hauteskunde-iruzur>
(Zuz.) fraude electoral
Lokuzioak:iruzur egin>
1engañar,hacer trampas
2(Zuz.) defraudar
1iz.esneari ura eranstea eta horren antzeko iruzurrak: añadir agua a la leche y trampas parecidas
Lexiak
hauteskunde-iruzur>
(Zuz.) fraude electoral
Lokuzioak:iruzur egin>
1langileei iruzur egin nahi dien ugazaba:un patrón que quiere engañar a sus trabajadores
ika-mika
1.adb.enfadados;riñendo,discutiendo,peleándose.
2.iz.riña,enfado,disputa;enemistad
1.adb.:beti ika-mika dabiltza: siempre están peleándose
indarkeria
 iz. violencia
Lexiak
etxeko/familiako indarkeria>
violencia doméstica/familiar
genero-indarkeria>violencia de género
indarkeriarik gabeko borroka:una lucha sin violencia
izugarri
1.izond.aterrador,-a;terrible; que asusta.
2.izond.tremendo,-a;enorme; descomunal
3.adb.muy;tremendamente, enormemente;mucho,muchísimo
1.izond.aterrador,-a;terrible; que asusta.
hilkintza izugarria ikusi zuten:vieron una masacre terrible
2.izond.tremendo,-a;enorme; descomunal
zuhaitz izugarriak ikusi ditut: he visto unos árboles enormes.
akats izugarria:un fallo descomunal
3.adb.muy;tremendamente, enormemente;mucho,muchísimo
izugarri ona iruditu zait:me ha parecido muy bueno.
izugarri gustatu zait:me ha gustado muchísimo
izendatu
1(du)ad.nombrar,designar;elegir
2(du)ad.nombrar,denominar,llamar
3(du)ad.nombrar,mencionar,citar,mentar
4 (du)ad.fijar,señalar;asignar
1(du)ad.nombrar,designar;elegir
batzorde bat izendatu: designar una comisión.
lehen ministro izendatu dute: le han nombrado primer ministro
2(du)ad.nombrar,denominar,llamar
izpiliku izendaturiko landarea: la planta denominada espliego
3(du)ad.nombrar,mencionar,citar,mentar
idazle guztien artean bakarra izendatuko dut: entre todos los escritores nombraré únicamente uno.
ez dugu izendatuko nor den: no vamos a mencionar su nombre.
4 (du)ad.fijar,señalar;asignar
apirilaren 15a izendatu dute ezkontzeko: han fijado el 15 de abril para casarse.
izendatu zaizun bizimodurako behar duzuna:o que necesitas para la vida que se te ha asignado.
iraunkor
1.izond.duradero,-a,durable;constante,persistente;perenne
2.izond.permanente
3.izond.(Bot.)perenne
4.izond.(Ekol.)[substantzia, kutsatzailea] persistente
5.izond(Ekol[jarduera]sostenible
1.izond.duradero,-a,durable;constante,persistente;perenne
haritzaren zura gogorra eta iraunkorra da:la madera del roble es dura y persistente
bake iraunkorra lortzeko: para conseguir una paz duradera
hosto iraunkorra duten zuhaitzak:árboles de hoja perenne
2.izond.permanente
batzorde iraunkorra: comisión permanente
3.izond.(Bot.)perenne
hosto iraunkorreko zuhaitzak:árboles de hoja perenne
4.izond.(Ekol.)[substantzia, kutsatzailea] persistente
kutsatzaile organiko iraunkorra:contaminante orgánico persistente
5.izond(Ekol[jarduera]sostenible
garapen iraunkorra: desarrollo sostenible
ikusmira
1.iz.curiosidad,ganas/deseo de ver,ganas/deseo de conocer.
2iz[ikuspegia]vista,perspectiva.
3.izond.curioso,-a;deseoso de saber y conocer
Lokuzioak:ikusmiran>
observando;curioseando,fisgando,fisgoneando
sukaldeko ate ondotik ikusmiran:fisgando desde la puerta de la cocina.
maiz dabil hemen ikusmiran: anda curioseando muchas veces por aquí
1.iz.curiosidad,ganas/deseo de ver,ganas/deseo de conocer.
bere ikusmira asetzeko: para satisfacer su curiosidad
2iz[ikuspegia]vista,perspectiva.
leihotik harantz hedatzen den ikusmira zabala:la espaciosa vista que se extiende al otro lado de la ventana.
3.izond.curioso,-a;deseoso de saber y conocer
Lokuzioak
ikusmiran>
observando;curioseando,fisgando,fisgoneando
sukaldeko ate ondotik ikusmiran:fisgando desde la puerta de la cocina.
maiz dabil hemen ikusmiran: anda curioseando muchas veces por aquí
inguru
1.iz.(batez ere pl.)entorno;  alrededores,cercanías,inmediaciones;tierra,lugar
2.iz.entorno,contorno;alrededor.
3  iz. vuelta
4  iz.rodeo,desvío
5  iz. (Hizkl.) contorno
6.postp.[denborari buruz]  hacia,por,sobre,cerca de,a eso de,en torno a
7.postp.(zenbaki baten osagarri)+ ó -,aproximada/, cerca de.
Lexiak
inguru-minguru
1vuelta; rodeo
2alrededor; entorno
3dando vueltas;dando rodeos
Lokuzioak
-en inguru(an) ibili>andar dando vueltas a; andar alrededor de; rondar
inguru-inguru>alrededor(de), en torno a.
1.iz.(batez ere pl.)entorno;  alrededores,cercanías,inmediaciones;tierra,lugar
2.iz.(leku-denborazko ditzake)entorno,contorno;alrededor.
hiriaren inguruan bizi ziren: vivían en las cercanías de la ciudad.
ingurura begiratu zuen, baina ez zuen behar zuena aurkitu: miró a su alrededor pero no encontró lo que necesitaba.
Europa inguruan ez dago horrelako espezierik: no existe esa especie en el entorno de Europa.
3  iz. vuelta
gerrikoari beste inguru bat emanik:dando otra vuelta a la cintura.
hori jakiteko aski duzu herriko plazari inguru bat egitea: si quieres saberlo tan solo tienes que dar una vuelta por la plaza del pueblo.
hiriaren inguruak badu bi orduren bidea:dar la vuelta a la ciudad es un recorrido que lleva dos horas.
4  iz.rodeo,desvío
inor ohar ez zedin, inguru bat eginez isilka sartzen nintzen etxean:entraba en casa en silencio, dando un rodeo, para que nadie se diera cuenta.
5  iz. (Hizkl.) contorno
inguru fonetikoa:contorno fonético
6.postp.[denborari buruz]  hacia,por,sobre,cerca de,a eso de,en torno a
duela bost urte inguru:hace unos cinco años.
hamar eta erdiak inguruan heldu ziren: llegaron sobre las diez y media.
Pazko inguruetan etorriko direla esan dute: han dicho que vendrán hacia Pascua.
bazkaria eguerdi inguruan izango da: la comida será a eso del mediodía.
7  postp. (zenbaki baten osagarri) más o menos, aproximadamente, cerca de.
gutxienez baditu bi metro inguru: por lo menos debe tener unos dos metros.
ordu bete inguru igaro da: ha pasado cerca de una hora.
hogei urte inguru zituen: tenía aproximadamente veinte años.
duela mende baten inguruan: hace más o menos un siglo
Lexiak
inguru-minguru
1vuelta; rodeo
2alrededor; entorno
sutondoaren inguru-minguruan bilduta: reunidos entorno al fuego
3dando vueltas;dando rodeos
inguru-minguru dantzan: bailar dando vueltas
Lokuzioak
-en inguru(an) ibili>andar dando vueltas a; andar alrededor de; rondar
inguru-inguru>alrededor (de), en torno a.
bi herrien arteko mugan dago. Inguru-inguru haritzak ditu: está en la frontera de los dos pueblos. Alrededor tiene robles.
ingurune
1.iz.alrededor;contorno,cercanías,afueras.
2iz.ENTORNO,medio,contexto
3iz(Ekol)(sing)medio ambiente,ambiente
4iz.(Biol.)(Fis.)(Kim.)medio
lexiak>ingurune heze >(Ekol) humedal,zona húmeda
1.iz.alrededor;contorno,cercanías,afueras.
mahai zabal baten ingurunean jarri ziren:se reunieron alrededor de una ancha mesa.
ingurune honetan gazte-jende asko ezagutu dut:en estos alrededores he conocido mucha gente joven
2.iz.entorno,medio,contexto
garaiko gizarte-ingurunea: el entorno social de la época
3iz(Ekol)(sing)medio ambiente,ambiente
ingurune-faktorea:factor ambiental
4iz.(Biol.)(Fis.)(Kim.)medio
ingurune azidoa:un medio ácido
ingurumen
1.iz.alrededores,afueras,cercanías
2iz(Ekol)(sing)medioambiental MEDIO AMBIENTE
ingurumenaren babesa: protección del medio ambiente.
Ingurumen Saila: Departamento de Medio Ambiente
Lexiak
ingurumen-inpaktu; ingurumen-eragin; ingurumenaren gaineko eragin>impacto ambiental,impacto medioambiental
iraultza
1.iz.revolución,subversión;innovación.
2  iz. vuelco
iraultzak dira gerrateak sortzen dituztenak: son las subversiones las que crean las guerras.
ikuilu=ukuilu
 iz.establo,cuadra
iturgin
iz. fontanero, 
irratsaio
iz. programa de radio.
goizeko hamarretako irratsaioan:en el programa de radio de las diez.
larunbatetan ordu-erdiko irratsaioa izaten da frantsesez:los sábados hay un programa de media hora en francés
irrika
1.iz.deseo,ansia,pasión,anhelo
Lokuzioak
irrikan>deseando,anhelando,ardiendo en deseos.
zurekin egoteko irrikan nago: ardo en deseos de estar contigo.
irrikaz>deseando,anhelando, ardiendo en deseos;  acuciosamente; ávidamente.
erretiroa hartzeko irrikaz dago:está deseando retirarse
irrikatu
(du)ad.anhelar,desear,ansiar
nire barneak gauez irrikatzen zaitu:mi interior te desea por la noche
irrikan egon
estardeseando
idazki
iz.texto,escrito,documento,obra escrita.
idazki zaharretan aurkitutako esaerak:las expresiones recogidas en textos antiguos.
eskutitz,liburu eta gainerako idazkiak argitaratu behar dituzte:van a publicar sus cartas,libros y demás .
ikur(ra)
1.iz.símbolo,señal,signo
2.iz.signo
3.iz.(Kim.)símbolo
Lexiak
ikur-makur>viraje
Lokuzioak
ikur-makurka>en zigzag, haciendo eses.
1.iz.símbolo,señal,signo
usoa bakearen ikurra da:la paloma es el símbolo de la paz.
2.iz.signo
biderketaren ikurra 'x' da: 'x' es el signo de la multiplicación.
3.iz.(Kim.)símbolo
Au urrearen ikurra da:el símbolo del oro es Au
Lexiak
ikur-makur>viraje
bat-bateko ikur-makur batean, autoa pistatik atera zen:en un viraje brusco se salió de la pi
Lokuzioak
ikur-makurka>en zigzag, haciendo eses.
erreka batek ikur-makurka zeharkatzen zuen inguru guztia:un río atravesaba todas las inmediaciones haciendo eses
izenburu

 iz. título; epígrafe, rótulo
ez dakit liburuari zein izenburu jarri:no se que título ponerle al libro
irauli
1 ( da/du) ad. volcar.
2(du)ad.voltear.
3(du)ad.[lurra]arar,labrar.
4(du)ad.trasegar,transvasar.
5(du)ad.revolver,desordenar
6(du)ad.volver;traducir
7(du)ad.batir>
8(du)ad.(Inform.)volcar
1 ( da/du) ad. volcar.
txalupa irauli:volcar la lancha.
automobila bihurgunean bidetik atera eta irauli egin zen:el automóvil se salió de la calzada en una curva y volcó.
2(du)ad.voltear.
eultzia larrainean irauli: voltear la parva en la era.
3  (du) ad. [lurra] arar, labrar.
lurra goldeaz eta aitzurraz irauli: labrar la tierra con el arado y la azada.
4  (du) ad. trasegar, transvasar.
ardoa iraultzeko inbutua erabili beharko dut: tendré que utilizar el embudo para trasegar el vino.
5 ( du) ad. revolver, desordenar
gela irauli: revolver la clase
hori ikusteak barrena irauli zion: ver eso le revolvió el estómago.
6(du)ad.volver;traducir
begiak zerura irauli:volver los ojos al cielo.
euskaraz irauli:traducir al vasco.
7(du)ad.batir>
arrautzak irauli:batir huevos
8(du)ad.(Inform.)volcar
ildo
1.iz.surco>ildo sakona:un profundo surco.
2iz(hed)camino,dirección;sentido;derrotero.>
isolatu
1(da/du)ad.h.bakandu, bakartu:aislar
2(da/du)ad. (Fis.) aislar.
3(da/du)ad. (Kim.) aislar.
2.termikoki isolatu: aislar térmicamente.
3.hidrogenoa isolatu: aislar el hidrógeno.
igarle
iz.adivinador,-a;adivino,-a; vaticinador,-a; vidente; profeta,profetisa
istorio(a)
1.iz.cuento,relato,historia
beldurrezko istorioak:relatos de miedo.
2.iz.suceso,anécdota
Arnegiko errekako istorioa:el suceso del arroyo de Arnegi
Lokuzioak>istorio-misterio>cuento fantástico
1.beldurrezko istorioak:relatos de miedo.
2.Arnegiko errekako istorioa:el suceso del arroyo de Arnegi
itzartu
 da/du ad. despertar(se)
esnatu
izter
1 1  iz. muslo
2  iz. pierna, pata
1 .ezkerreko izterrean zauri bat zuen:tenía una herida en el muslo izquierdo
2  iz. bildots-izter errea: pierna de cordero asada
ikara
1.iz.temblor; tembleque
2.iz.pavor,espanto,pánico, miedo;susto;acojonamiento, acojone
4.adb.temblando,tiritando,a temblar.
Lokuzioak
ikara egin:temblar,estremece rse
ikara eman:asustar(se);
temblar.
ikara ibili>temblar
ikaretan;ikaraz>temblando; temblorosamente;temiendo
1.sukar-ikarak ditut:tengo temblores de fiebre.
2.oi zer ikara!:¡qué susto!
hori entzutean ikarak hartu ninduen:al oírlo me entró pánico.
4.ikara naiz beldurrez:estoy temblando de miedo.
Lokuzioak
lurrak ikara egin zuen: tembló la tierra.
pentsatzeak ere ikara ematen du:tan solo pensar en ello asusta.
ikara dabil:está temblando
hotzez ikaran:temblando de frío.
mundu guztia ikaran zeukan armada hark:aquel ejército tenía atemorizado a todo el mundo.
hotzak ikaretan:temblando de frío.
ikaraz gabiltza zer gertatuko den ezin jakinez:estamos temblando sin saber qué sucederá
itogarri
.izond.asfixiante,sofocante,  irrespirable;agobiante
zure etxeko gelak itogarriak dira:las habitaciones de tu casa son asfixiantes.
giro itogarria:un ambiente asfixiante.
itsumustu
 iz.sorpresa
Lokuzioak:itsumustuan>
1.x sorpresa,de imprevisto,  repentinamente
2.precipitada/,atropellada/.
iz.sorpresa
Lokuzioak:itsumustuan>
1.x sorpresa,de imprevisto,  repentinamente
itsumustuan eraso:atacar de imprevisto.
2.precipitada/,atropellada/.
itsumustuan joan ziren kalera:salieron a la calle precipitadamente
ikastetxe
iz.escuela,colegio;centro escolar/docente/educativo,centro de enseñanza.
ikastetxeko arduradunarekin plangintzari buruz hitz egin behar dugu:debemos hablar sobre la planificación con el responsable del centro
Lexiak
herri-ikastetxe;ikastetxe publiko>colegio público
ikastetxe nagusi>colegio mayor.
ikastetxe pribatu>colegio privado,colegio de pago
ikastalde
 iz.clase[conjunto de alumnos de una misma aula].
ikastetxe honetan maila bakoitzeko bi ikastalde daude:en este centro hay dos clases por curso
ikasgela
 iz. aula, clase
ikasgelan egindako eskulanak etxera eraman genituen:nos llevamos a casa los trabajo manuales que hicimos en clase
inguru-minguru
1 vuelta; rodeo
2 alrededor; entorno.
3 dando vueltas; dando rodeos.
2.sutondoaren inguru-minguruan bilduta: reunidos entorno al fuego
3.inguru-minguru dantzan: bailar dando vueltas
iraun
1.(du)ad.permanecer,seguir
2(du)ad.perdurar,persistir;subsistir
3(du) ad.aguantar,resistir, sufrir,soportar.
4 (du)ad.durar
1.bizirik dirauen bitartean: mientras permanezca vivo.
2zure ezkontzak luzaroan iraun dezan:que tu matrimonio perdure.
3(gizonezkoek ez lukete iraungo egoera zail honetan: los hombres no aguantarían en esta difícil situación.
giro harekin ezin zitekeen atean luzaro iraun:con aquel tiempo no se podía aguantar mucho tiempo en la puerta.
4.lasterketak ordu eta erdi dirau:la carrera dura hora y media
iraindu
(du)ad.insultar,injuriar
lankideen aurrean iraindu nauzu:me has insultado delante de los compañeros de trabajo
izurrite
 iz.epidemia,peste,plaga
izurritea eta gosetea:la peste y la hambruna.
izurrite izugarria zabaldu zen:se extendió una terrible plaga.
ikusgaitasun
 iz. visibilidad
haien lana aitortzeaz gainera,ikusgaitasuna eman nahi izan diegu lankidetza-berrikuntzako jarduera onei:además de reconocer su labor, hemos querido dar visibilidad a las buenas prácticas de innovación colaborativa
ikasturte
iz.curso,año académico/escolar
Lexiak
egokitze-ikasturte>curso puente
unibertsitatera bideratzeko ikasturte.
 (UBI)>curso de orientación universitaria(COU
islatu
1( da)ad.reflejar
2 (du )ad.reflejar,reflectar
3(da/du)ad.(hed.)reflejar, mostrar
1.nire aurpegia uretan islatzen da:mi cara se refleja en el agua.
2.ilargiak eguzkitik hartzen duen argiaren zati bat islatzen du:la luna refleja una parte de la luz que toma del sol.
ikusgarri
1.izond.digno de ser visto;k merece ser visto; impresionante,espectacular.
2  iz. espectá****
1.izond.digno de ser visto;k merece ser visto; impresionante,espectacular.
ekainean ikusgarriak dira hemen belardiak:aquí en junio los prados son dignos de ver.
2  iz. espectá****
zein ikusgarri negargarria protagonista horrela hiltzen ikustea!:¡qué espectá**** más lamentable ver morir así al protagonista!
dantza-ikusgarria:un espectá**** de baile
itunpeko
izlag.concertado,-a
itunpeko ikastetxea:centro concertado
itunpen
 iz. convenio, tratado
irristakor
1.izond.resbaladizo,-a
2. izond.escurridizo, -a
3.izond.(hed.)resbaladizo,-a;  lúbrico,-a
1.izond.resbaladizo,-a
bide irristakorra:un camino resbaladizo.
2. izond.escurridizo, -a
aingirak oso irristakorrak dira:las anguilas son muy escurridizas.
3.izond.(hed.)resbaladizo,-a;  lúbrico,-a
emakume horrek aukeratu duen bidea oso irristakorra da:el camino que ha elegido esa mujer es muy resbaladizo.
itxaropen(a)
1  iz. esperanza.
2  iz. (Mat.) esperanza
Lexiak
bizi-itxaropen>esperanza de vida.
1  iz. esperanza.
gizakiak beharrezkoa du itxaropena izatea: la persona humana necesita tener esperanza.
etorkizunari itxaropenez begiratu behar zaio: hay que mirar el futuro con esperanza.
zeu zara geure itxaropena: tú eres nuestra esperanza.
2  iz. (Mat.) esperanza
Lexiak
bizi-itxaropen>esperanza de vida.
azken urte hauetan gizakien bizi-itxaropena igo egin da: estos últimos años ha subido la esperanza de vida de los seres humanos
ihintz(a)
1  iz. rocío, cencellada
Lexiak
ihintz zuri>rocío blanco
ihintz-puntu>(Fis.) punto de rocío
1  iz. rocío, cencellada
oso gogoko dut goizean altxatu eta goizeko ihintzetan ibiltzea: me encanta levantarme por la mañana y andar en el rocío de la mañana
Lexiak
ihintz zuri>rocío blanco
ihintz-puntu>(Fis.) punto de rocío
iradoki
1(du)ad. sugerir,inspirar.
2(du)ad.dar a entender,  sugerir, insinuar.
3(du)ad.sonsacar, ganzuar
1(du)ad. sugerir, inspirar.
belardi berdeek bakea iradokitzen didate:los verdes prados me inspiran paz.
2(du)ad.dar a entender,  sugerir, insinuar.
testuan aldaketak egiteko esan beharrean,iradoki egin dit:en vez de decirme que cambie el texto,me lo ha insinuado.
3  du ad. sonsacar, ganzuar
ardoak gizonari esan nahi ez dituen hitzak iradokitzen dizkio:el vino sonsaca al hombre las palabras que no quiere pronunciar.
iradokitzaile
 iz.sugerente,sugeridor,-a; sugestivo,-a
itun
1iz.alianza,pacto,tratado,convenio
2  iz. consejo
Lexiak
Itun Berri>(Erl)Nuevo Testamento
Itun Zahar>(Erl.) Antiguo Testamento
itun-kutxa>arca de la alianza
ikustatu

1.du)ad.visitar,hacer una visita.
2(du)ad.examinar,explorar, inspeccionar,revistar,otear.
3(du)ad.divisar,percibir;entrever.

1(zahartutakoan bere gurasoen herria ikustatzera joango zela zioen: decía que cuando envejeciera visitaría el pueblo de sus padres
2.egindako lan guztia ikustatzen hasi zen:comenzó a revisar todo el trabajo hecho.
3(goiko leihotik mutil batzuk borrokan ikustatu zituen: desde la ventana superior divisó a unos chicos peleándose.
isuraldaketa
 iz. transfusión
iraupeneko eski
esquí de fondo
ilgora
 iz. cuarto creciente,
ilbehera
 iz. cuarto menguante, 
ilbete
 iz. plenilunio, luna llena
ilberri
iz. novilunio, luna nueva
itristatu
resbalar
izu
1.iz.pavor,espanto,pánico, 
terror,miedo;susto;
acojonamiento,acojone
2.izond.asustadizo,-a,huidizo,-a;indómito,-a;cerril
Lexiak
izu-ikara>pavor,espanto, 
pánico,terror,miedo;susto; 
acojonamiento
izu-laborri>pavor,espanto, 
pánico;susto
guztiak izu-laborriak hartu eta lasterka joan ziren:todos huyeron corriendo llenos de espanto.
1.iz.pavor,espanto,pánico, 
terror,miedo;susto;
acojonamiento,acojone
izuak dardarka jartzen nau: el pánico me hace temblar
2.izond.asustadizo,-a,huidizo,-a;indómito,-a;cerril
basurde izua:un jabalí indómito
Lexiak
izu-ikara>pavor,espanto, 
pánico,terror,miedo;susto; 
acojonamiento
izu-laborri>pavor,espanto, 
pánico;susto
guztiak izu-laborriak hartu eta lasterka joan ziren:todos huyeron corriendo llenos de espanto.
iltzeztatu
1(du)ad.clavetear
oinetako iltzeztatuak: zapatos claveteados.
2(du)ad.[iltzez segurtatu]  clavar.
iltze

1  iz. clavo; colgador
2  iz. clave, llave, explicación
3.iz.(Med.)[pelotarien eskuetakoa] callo

1  iz. clavo; colgador
iltze batetik dilindan: pendiendo de un clavo.
eseki berokia ate atzean dagoen iltzetik:deja el abrigo en el colgador que hay detrás de la puerta.
2  iz. clave, llave, explicación
hor dago iltzea!:¡ahí está la clave!
3.iz.(Med.)[pelotarien eskuetakoa] callo
4  iz. en las pruebas de bueyes longitud del recorrido.
lau iltze egin zituzten ordu betean: hicieron cuatro veces el recorrido en una hora.
iradokizun
 iz.sugerencia,indicación
iradokizun guztiak hartuko dira kontuan:se tomarán en cuenta todas las sugerencias
irain
 iz.injuria,insulto,ofensa
irain egin>insultar,injuriar,  ofender
iz.injuria,insulto,ofensa
zuk esandakoa iraina da:lo que has dicho es una injuria
Lokuzioak
irain egin>insultar,injuriar,  ofender
irisgarri
 izond. accesible; alcanzable
ipurtargi
 iz. (Zool.) luciérnaga.
igorle
1.iz./izond.remitente;quien envía.
2.iz./izond.emisor,-a.
3.iz(Hizkl.)emisor,-a.
4.iz.(Ekon.)librador, -a
1.iz./izond.remitente;quien envía.
gutunaren igorlearentzat da: es para la remitente de la carta.
2.iz./izond.emisor,-a.
diodo argi-igorleak:diodos emisores de luz.
3.iz(Hizkl.)emisor,-a.
igorleak kodea erabiltzen du komunikatzeko:el emisor utiliza un código para comunicarse.
4  iz. (Ekon.) librador, -a
izeneko
 izlag.llamado,-a,  denominado,-a;tal.
bozel izeneko moldura arkitektura gotikoan asko erabili zen:la moldura llamada bocel se empleó mucho en la arquitectura gótica
inausi
1(du)ad. podar.
2(du)ad(hed)quitar,arrancar,arrebatar,cercenar.
Eskubideak inausi:quitar los derechos.
inausteko makina:podadora  [máquina]
1(du)ad. podar.
2(du)ad(hed)quitar,arrancar,arrebatar,cercenar.
Eskubideak inausi:quitar los derechos.
Lexiak
inausteko makina:podadora  [máquina]
iraitzi
1(du)ad(Ipar)expulsar,arrojar;tirar,lanzar.
2(du)ad(Biol.)excretar
.iraitz-aparatu>aparato excretor
1(du)ad(Ipar)expulsar,arrojar;tirar,lanzar.
Elizatik iraitzi nahiko zaituzte:te querrán expulsar de la Iglesia.
Eritasunak ustekabean hobira zuen iraitzi:sin darse cuenta la enfermedad lo lanzó a la tumba.
2(du)ad(Biol.)excretar
libragarriek iraizten laguntzen dute:los laxantes ayudan a excretar.
Lexiak
iraitz-aparatu>aparato excretor
izei
iz. (Bot.) abeto
.Douglas izei>(Bot.) abeto de Douglas.
izei espainiar>(Bot)pinsapo 
izei gorri>(Bot)abeto rojo.
izei zuri>(Bot.)abeto blanco 
ihesaldi
1  iz. escapada, huida, fuga
2  iz. (Kir.) escapada.
1  iz. escapada, huida, fuga
2  iz. (Kir.) escapada
bigarren ihesaldian talde bereko hiru txirrindulari zeuden:en la segunda escapada había tres ciclistas del mismo equipo.
izerdi-patsetan; izerdi-uharretan; izerdi-lapetan; izerdi-bitsetan
.Empapado de sudor,  sudando a chorros,sudando a mares.
.Izerdi-patsetan iritsi nintzen etxera:llegué a casa empapado de sudor.
irudikatu
1(du) ad.representar,  simbolizar.
2(du)ad.imaginar,concebir
1(du) ad.representar,  simbolizar.
Bizidunak gurutze batez irudikatuko ditugu eta bizigabeak gezi batez: representaremos los animados con una cruz y los inanimados con una flecha.
2(du)ad.imaginar,concebir
Nire andregaiaren gurasoak ez dira nik irudikatu nituen bezalakoak:los padres de mi novia no son como me los imaginé.
inozo
1.izond.necio,-a,estúpido,-a,  bobo,-a;alelado,-a,lelo,-a;  turulato,-a;zopenco,-a;lerdo, -a;embobado,-a.
2  izond. deficiente, retrasado, -a; limitado, -a; de corto entendimiento.
Inozoa da eta ez du ulertuko: es corto de entendimiento y no entenderá.
3.izond.ingenuo,-a,inocente.
Inozo samarra da eta den-dena sinetsiko dizu:es bastante ingenuo y te creerá todo lo que le digas.
itomen
1.iz.[itolarria] ahogo,sofoco;  asfixia.
2.iz.ahogo,agobio,apuro.
Barneko itomena ezkutatu beharrak,bere osasunari kalte egiten zion:tener que esconder su ahogo interior, perjudicaba su salud.
itaun
iz.(B) pregunta, interrogación
itogarri
izond. asfixiante, sofocante, irrespirable; agobiante
Zure etxeko gelak itogarriak dira:las habitaciones de tu casa son asfixiantes.
Giro itogarria:un ambiente asfixiante.
itogin
 iz. (B) gotera
itolarri
1.iz[itobeharra]ahogo,sofoco; asfixia.
botikek itolarria ematen didate:los medicamentos me producen ahogos.
2.iz[estualdia]ahogo,agobio,  apuro
Lokuzioak
itolarrian
1.a toda prisa; atropellada/.
arnasestuka, itolarrian eman zion amari guztiaren berri: entre jadeos y atropellada/, le contó a su madre todo lo sucedido.
2(hed.)en situación apurada, en situación de necesidad.
Itolarrian dauden familiek arnasa egin dezaten: para que las familias que estén en apuro tomen un respiro.
inozo
1.izond.necio,-a,estúpido,-a, bobo,-a;alelado,-a,lelo,-a; 
turulato,-a;zopenco,-a;
lerdo,-a;embobado,-a.
2.izond.deficiente,retrasado, -a;limitado,-a;de corto entendimiento.
3.izond.ingenuo,-a,inocente.
Inozo samarra da eta
1.izond.necio,-a,estúpido,-a, bobo,-a;alelado,-a,lelo,-a; 
turulato,-a;zopenco,-a;
lerdo,-a;embobado,-a.
2.izond.deficiente,retrasado, -a;limitado,-a;de corto entendimiento.
Inozoa da eta ez du ulertuko: es corto de entendimiento y no entenderá.
3.izond.ingenuo,-a,inocente.
Inozo samarra da eta den-dena sinetsiko dizu:es bastante ingenuo y te creerá todo lo que le digas.
ikazkin
iz.carbonero,-a [persona k hace carbón vegetal]
isilpeko
1.izlag.secreto,-a;confidencial;privado,-a;ilegítimo,-a.
Erabat isilpekoa: estricta/ confidencial.
2  iz. secreto, confidencia
Azkenean, barruan zeraman isilpekoa agertu zion:al final le contó el secreto k llevaba dentro.
itxuraldaketa
1.iz.transformación, 
trasformación;cambio[de forma]
2  iz. metamorfosis
isuri
1(da/du) ad. verter(se),  derramar(se),esparcir(se).
2(da/du) ad. manar, fluir
3(da/du)ad. caer(se);  desprender(se). .
4(da/du)ad.[gasak, substantziak] emitir
5(da) ad.desaguar,  desembocar.
1(da/du) ad. verter(se),  derramar(se),esparcir(se).
ardoa ontzi batetik bestera isuri:verter el vino de una vasija a otra.
2(da/du) ad. manar, fluir
Negar-malkoak isuri:manar las lágrimas
3(da/du)ad. caer(se);  desprender(se).
Fruta heldua zuhaitzetatik isurtzen da:la fruta madura cae de los árboles.
Mahatsa saskitik isuri da:las uvas se han caído del cesto.
4(da/du)ad.[gasak, substantziak] emitir
5(da) ad.desaguar,  desembocar.
Urumea ibaira isurtzen diren errekak:los arroyos k desembocan en el río Urumea.
ikuskaritza
1.iz.[kargua eta bulegoa]  inspección.
2.iz.(Fin.)[lanbidea eta bulegoa] auditoría
1.iz.[kargua eta bulegoa]  inspección.
Finantza-ikuskaritza: inspección de finanzas.
Lan-ikuskaritza:inspección de trabajo.
2.iz.(Fin.)[lanbidea eta bulegoa] auditoría
irakurgarritasun
 iz. legibilidad.
Irakasleak nire idatzien irakurgarritasuna zaintzeko esan zidan:el profesor me dijo que cuidase la legibilidad de mis escritos.
irakaspen

iz. enseñanza, lección;
 magisterio.
Apaizaren irakaspenak: las enseñanzas del cura. Kristau-ikasbideko irakaspenak: las enseñanzas de la doctrina cristiana. Amodio-kontuetan animaliek irakaspen ederrik ematen digute: en temas amorosos los animales nos dan buenas lecciones.
Elizaren irakaspenak: el magisterio de la Iglesia.
igarokor
izond.transitorio,-a;pasajero, -a;efímero,-a;perecedero,-a.
Lurreko gauzak igarokorrak dira,iheskorrak, momentukoak:las cosas terrenales son efímeras, fugaces,momentáneas.
iseka
 iz. burla, mofa; desaire
Iseka-hitzak: palabras burlescas.
Isekaz erantzun zion: le contestó con desaire
Lokuzioak
iseka egin>burlarse,mofarse de.
zuei iseka egiten dizuenak niri iseka egiten dit: el k se burla de vosotros se burla de mí.
isekaz>burlándose,mofándose.
Isekaz eta barrez hasi zen: empezó a burlarse y a reírse
itsu-itsuan; itsu-itsu
a ciegas
itsu-itsuan bete zituen bere hitzak:cumplió sus palabras a ciegas