• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/286

Click para voltear

286 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
KANJI
KUNYOMI  //  ONYOMI
SIGNIFICADO
yasu(i)  //  AN
paz, barato, seguridad
hito(tsu), hito-  //  ICHI, ITSU
uno
no(mu)  //  IN
beber
migi  //  U, YUU
derecha
ame  //  U
lluvia
no tiene  //  EKI
estación
maru(i)  //  EN
círculo, yenes, redondo
hi  //  KA
fuego
hana  //  KA
flores
shita, shimo, sa(geru), o(rosu), ku(daru)  //  KA, GE
abajo, debajo
nani  //  KA
qué, cuántos, qué
a(u)  //  KAI, E
para encontrarse, para unirse, la sociedad
soto, hoka, hazu(reru), hazu(su)  //  GAI, GE
afuera, otro, desconectar
mana(bu)  //  GAKU
escuela, ciencia, aprendizaje
aida  //  KAN, KEN
tiempo, lapso de tiempo
no tiene  //  KI, KE
Espíritu del alma
kokono(tsu), kokono-  //  KYUU, KU
nueve
chi, ji
descansar
sakana, uo  //  GYO
pescado
(o)kane  //  KIN, KON
oro, metal, dinero
sora, a(keru), kara  //  KUU
cielo, para ser libre, vacío
tsuki  //  GETSU, GATSU
mes, luna
mi(ru), mi(eru), mi(seru)  //  KEN
ver, ser visible, mostrar
こと, い.う. //  ゲン, ゴン
hablar
contar
furu(i)  //  KO
viejo, usado
itsu(tsu), itsu-  //  GO
cinco
ato, oku(reru), nochi  //  GO, KOU
después, luego, atrás, para quedarse atrás
うま //  GO
mediodía
kata(ru), kata(rau)  //  GO
conversar, hablar, lenguaje, palabra, discurso, narrar
キョウ, コウ
colegio
くち // ク, コウ
boca
i(ku), yu(ku), okona(u)  //  KOU
andar. ir, hacer, llevar a cabo
taka(i), taka(maru), taka(meru)  //  KOU
alto, costoso, aumento, cantidad
kuni  //  KOKU
país
ima  //  KON, KIN
ahora
hidari  //  SA
izquierda
mit(tsu), mi-  //  SAN
Tres
yama  //  SAN
montaña
yo(ttsu), yu(tsu), yo-, yon-  //  SHI
las cuatro
ko  //  SHI, SU
niño
mimi  //  JI
oreja
toki  //  JI
hora
nana(tsu), nana-, nano-  //  SHICHI
siete
kuruma  //  SHA
Llanta de carro
yashiro  //  SHA
santuario sintoísta, sociedad
te  //  SHU
mano
no tiene  //  SHUU
semana
too, to-  //  JUU, JI
diez, cruz
da(su), de(ru)  //  SHUTSU
para irme, para salir sacar
ka(ku)  //  SHO
escribir
onna, me  //  JO, NYO
mujer, mujer
chii(sai), ko-, o-  //  SHOU
pequeña/o
suko(shi), suku(nai)  //  SHOU
un poco
ue, kami, a(geru), a(garu)  //  SHOU, JOU
arriba, superior
ta(beru), ku(ru), ku(rau)  //  SHOKU
comer
atara(shii), ara(ta), nii-  //  SHIN
nuevo
hito  //  JIN, NIN
persona
mizu  //  SUI
agua
i(kiru), u(mu), ha(yasu), nama, ki  //  SEI, SHOU
vivir, crecer, nacer, crudo
西
nishi  //  SEI, SAI
Oeste
kawa  //  SEN
río
chi  //  SEN
mil
saki  //  SEN
antes, en el futuro
mae  //  ZEN
antes de
ashi, ta(riru), ta(su)  //  SOKU
pie, para ser suficiente, para agregar
oo(i)  //  TA
muchos
ou(kii), oo(i)  //  DAI, TAI
grande, mucho
otoko  //  DAN, NAN
hombre, hombre
naka  //  CHUU
interior, centro, entre
naga(i)  //  CHOU
largo, líder
ame, ama  //  TEN
cielo
mise  //  TEN
tienda
no tiene  //  DEN
electricidad
tsuchi  //  DO, TO
Tierra
higashi  //  TOU
este
michi  //  DOU
calle, camino
yo(mu)  //  DOKU
leer
minami  //  NAN
sur
futa(tsu), futa-  //  NI
dos
hi, -ka  //  NICHI, JITSU
día, sol
hai(ru), i(ru), i(reru)  //  NYUU
entrar, insertar
toshi  //  NEN
año
ka(u)  //  BAI
comprar
shiro(i), shiro  //  HAKU, BYAKU
blanco
yat(tsu), ya(tsu), ya-, you-  //  HACHI
ocho
naka(ba)  //  HAN
mitad, medio, semi-
no tiene  //  HYAKU
cien
chichi  //  FU
padre
wa(keru), wa(kareru), wa(karu)  //  BUN, BU, FUN
parte, minuto, dividir, entender
ki(ku), ki(koeru)  //  BUN, MON
escuchar, escuchar, preguntar
haha  //  BO
madre
kita  //  HOKU
norte
ki, ko  //  BOKU, MOKU
árbol, madera
moto  //  HON
libro, fuente, main-
no tiene  //  MAI
cada uno
no tiene  //  MAN, BAN
diez mil, todos, muchos
na  //  MEI, MYOU
nombre, reputación
me  //  MOKU
ojo
tomo  //  YUU
amigo
ku(ru), kita(ru), kita(su)  //  RAI
venir
ta(tsu), ta(teru)  //  RITSU
pararse, establecer
mutt(su), mu(tsu), mu, mui  //  ROKU
seis
hanashi, hana(su)  //  WA
discurso, hablar, historia, conversación
KANJI
KUNYOMI // ONYOMI
SIGNIFICADO
わる・い。ああ。にく・い ~ オ・アク・
malo, incorrecto,equivocado
くら・い。くら・む。くれ・る ~ アン
oscuro
くすし。い・やす。い・する // イ
medicina, medico, doctor
no tiene // イ
voluntad, corazon, significado
もつ・て // イ
mas que, ademas de
ひ・く。ひ・き。び・き。ひ・ける // イン
tirar, tocar (instr. de cuerdas), arrastrar, ser guiado
no tiene // イン
templo, hospital, institucion
no tiene // イン
miembro, empleado
はこ・ぶ。 // ウン
destino, transporte, llevar
はなぶさ // エイ
abrev. de Inglaterra o ingles、excelente
うつ・す。うつ・る。は・える。ば・え。// エイ
proyectar, reflejar
とお。い // エン。オン
lejos, distante
や // オク
habitación
おと 。ね // オン・イン
ruido, sonido
うた。うた・う // カ
canción, cantar
なつ // カ
verano
いえ。や。うち // カ・ケ
casa、hogar
えが・く。はかり。はかる。かく・する。かぎ・る。ごと。 // エ・ガ・カク・カイ
dibujo, trazo, interrumplir, puntuar
うみ。(わだ。わた。み)//カイ
mar, oceano
まわ・す。まわ・り。まわ・し。か・える。もとお・る。 // カイ
girar, vez, dar vuelta, rodar, volver al inicio
あ・く。あ・ける。ひら・ける。ひら・き。びら・き // カイ
abrir, abrirse, estar abierto
no tiene // カイ
extension, frontera (mundo)
たの・しい。たの・しむ。この・む // ガク・ラク・ゴウ
divertido, alegre, disfrutar
やかた。たて。// カン
gran salón, edificio.(de embajada)
no tiene // カン
China, hombre
さむ・いカン
temperatura fría
かお // ガン
cara
かえ・る。かえ・す。おく・る。とつ・ぐ。キ
regreso a casa, regreso
o(kiru), o(kuro)キ
levantarse, comienza, causa
kiwa(meru) KYUU
explorar, investigar
iso(gu) KYUU
urgente, rápido, repentino, darse prisa
ushi GYUU
vaca
sa(ru) KYO, KO
pasar por
tsuyo(i), tsuyo(maru), shi(iru) KYOU, GOU
fuerte, hacer más fuerte, forzar
oshi(eru), oso(waru) KYOU
enseñar, aprender
no tiene KYOU, KEI
capital
waza GYOU, GOU
empresa, negocios, profesión, arte
chika(i) KIN
cerca

shirogane // GIN
plata
no tiene KU
Distrito de la ciudad
haka(ru), haka(rau) KEI
medir, proceder
ani KEI, KYOU
hermano mayor
karu(i), karo(yaka) KEI
ligero (peso)
inu KEN
perro
to(gu) KEN
para pulir, afilar, lavar el arroz
no tiene KEN
prefectura
ta(teru), ta(su) KEN
para construir, construir
no tiene KEN
prueba, efecto
moto GEN, GAN
razón, original
no tiene KOU, KU
para construir
hiro(i), hiro(geru) KOU
ancho, ancho, ensanchar, expandir
kanga(eru) KOU
pensar, pensamiento
hikari, hika(ru) KOU
luz, brillar
kono(mu), su(ku) KOU
gustar
a(waseru), a(u) GOU, GA
para caber, para conectar
kuro(i), kuro KOKU
*****
na SAI
verdura
tsuku(ru) SAKU, SA
hacer, construir
u(mu), u(mareru) SAN
nacimiento, producción
kami SHI
papel
omo(u) SHI
pensar, creer
ane SHI
hermana mayor
to(maru), to(meru) SHI
para detener
ichi SHI
ciudad, mercado
tsuka(eru) SHI, JI
servir
shi(nu) SHI
muerte, morir
使
tsuka(u) SHI
uso, mensajero
haji(meru/maru) SHI
comenzar, comenzar
kokoro(miru), tame(su) SHI
intentar
watashi SHI
Yo
aza // JI
personaje, sector de un pueblo
mizuka(ra) // JI, SHI
yo
koto // JI
cosa, importa
mo(tsu) // JI
poseer, llevar
muro SHITSU
habitación, bodega
no tiene SHITSU, SHICHI
calidad, naturaleza
utsu(su), utsu(ru) SHA
copiar, fotografiar
mono SHA
persona
ka(riru) SHAKU
alquilar, pedir prestado
yowa(i), yowa(ru), yowa(meru) JAKU
débil, debilitar
kubi SHU
cuello, cabeza
nushi SHU
propietario, principal-
aki SHUU
otoño
atsu(maru/meru) SHUU
reunirse, reunirse
nara(u) SHUU
aprender
o(waru), o(eru) SHUU
fin
su(mu), su(mau) JUU
vivir en, vivir
omo(i), kasa(naru), -e JUU, CHOU
pesado, serio, -fold
haru SHUN
primavera
tokoro SHO
un lugar
atsu(i) SHO
caliente (temperatura)
ba JOU
un lugar
no(ru), no(seru) JOU
conducir, andar, tontear
iro SHOKU
color, sensualidad
mori SHIN
bosque
kokoro SHIN
Mente corazón
oya, shita(shii), shita(shimu) SHIN
padres, estar cerca, ser amigos
ma- SHIN
verdad, realidad, pureza
susu(mu), susu(meru) SHIN
avanzar, progresar, mejorar
haka(ru) ZU, TO
dibujo, plan
ao(i), ao SEI
azul, verde, inmaduro
tada(shii), tada(su), masa SEI, SHOU
correcto, correcto
koe SEI
voz
yo SEI, SE
mundo, edad
aka(i), aka(maru), aka(rameru) SEKI, SHAKU
rojo, para enjuagar
yuu SEKI
noche
ki(ru), ki(reru) SETSU, SAI
cortar, llegar a su fin
to(ku) SETSU
opinión, teoría, explicar
ara(u) SEN
lavar
haya(i), haya(meru/maru) SOU, SA
rápido, temprano, para acelerar
hashi(ru) SOU
correr
oku(ru) SOU
mandar
no tiene ZOKU
familia, tribu
mura SON
pueblo
karada TAI, TEI
cuerpo
futo(i), futo(ru) TAI, TA
negrita, grueso
ma(tsu) TAI
esperar
kasu ...TAI
prestar
no tiene DAI, TAI
marco, base, pedestal
ka(waru), ka(eru), yo, shiro DAI, TAI
generación, edad, reemplazar
no tiene DAI
título, tema, tema
mijika(i) TAN
corto
shi(ru) CHI
saber
no tiene CHI, JI
tierra
ike CHI
estanque
no tiene CHA, SA
ki(ru), tsu(keru), ki(seru), tsu(ku) CHAKU
llegada, ropa
hiru CHUU
mediodía
soso(gu) CHUU
aviso, atención, flujo
machi CHOU
ciudad, barrio, distrito
tori CHOU
pájaro
asa CHOU
Mañana
tou(ru), tou(su), kayo(u) TSUU
pasar
otouto TEI
hermano más joven
hiku(i), hiku(meru/maru) TEI
bajo, a menor
koro(bu), koro(garu/geru), koro(gasu) TEN
rodar, girar
ta DEN
campo de arroz
miyako TO, TSU
capital
tabi DO
medida, grado
kota(e), kota(eru) TOU
responder
fuyu TOU
invierno
atama, kashira TOU, ZU
cabeza
ona(ji) DOU
mismo
ugo(ku), ugo(kasu) DOU
para mover
no tiene DOU
habitación, salón, templo
hatara(ku) DOU
trabajar
no tiene TOKU
especial
no tiene NIKU
carne
u(ru), u(reru) BAI
vender
no tiene HATSU, HOTSU
comenzar, salir, problema
meshi HAN
comida, arroz cocinado
ya(mu), yamai BYOU
enfermedad
shina HIN
calidad del producto
no tiene FU, BU
no (prefijo negativo)
kaze FUU
viento
no tiene FUKU
ropa
mono BUTSU, MOTSU
cosa
fumi BUN, MON
literatura, oración, carta
waka(reru) BETSU
diferencia, separar
no tiene BEN
trabajo duro, esfuerzo
便
tayo(ri) BEN, BIN
confort, excremento, mensaje
aru(ku), ayu(mu) HO, BU
andar
kata HOU
dirección, persona
imouto MAI
hermana menor
aji, aji(waru) MI
saborear, saborear, disfrutar
tami MIN
nación, gente
a(kari), aka(rui) MEI
luz, brillo, estar abierto
kado MON
portón
to(i), to(u) MON
pregunta, cuidate
yoro, yo~ YA
noche
no YA
campo
kusuri YAKU
droga, medicina, químico
a(ru) YUU, U
existir, ser, tener
no tiene YOU
día laborable
mochi(iru) YOU
problema, usar
no tiene YOU
océano, occidental, extranjero
no tiene RI
razón, principio
tabi RYO
viaje de ida
no tiene RYOU
material, carga
chikara RYOKU, RIKI
poder, fuerza
hayashi RIN
bosque