• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/3

Click para voltear

3 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
gradient geotermic
augmebt de temperatura desde la superficie de la terra cap a l interior.
cada km de profunditat la temperatura augmebta 30č
origen de la terra
xoc d asteroides>> augmentar mida del planeta i pujar temperatures fins que gran part es va fondre.
materials metalics}}} es varen enfonsar i formaren un nucli compost quasi totalment per ferro. enfonsament ferro >> molta calor per fregament.
urani plutoni o el tori} elements que formen part dels minerals que constitueixen les roques de l escorça terrestre. son radiaoactius. es desintegren emeten energia en forma de radiació. i aixo es una altre de les fonts de la calor que escalfa les roques. el nucli poseei dues parts. una externa: es mante fosa.
i l altre interna? solificada per les altisimes presions i tempretaures de cuasi 5 mil graus.
presio i temperatura al interior terrestre
a l interior de la terra augmenta la temperatura y la presió
la presio dificulta la fusio de les roques. per aixo pot haver hi roques solides a mes de mil graus a l interior de la terra. si estiguesin a la superficie en aquesta mateixa temperatura es fondrien.