• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/20

Click para voltear

20 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
Que I quins son els bioelements primaris
Son aquells indispensables per a la formacio de les biomolècules orgàniques(glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics). Ho són el C,H,O,N,P i S
Quines són les propietats dels bioelements primaris
Tenen una massa atòmica relativament petita formant enllaços covalents estables
-CARBONI: Te 4 electrons a la perifèria que fan que construeixi cadenes llargues hidrocarbonades. És poden establir enllaços simples(alcans, terminació en - a), dobles(alquens, terminació en -e) i triples(alquins terminació en -i)

-HIDROGEN:indispensable per formar la matèria orgànica. Entre H i C es forma un enllaç covalent apolar(insoluble en l aigua) estable però és pot trencar

-OXIGEN: és el més electronegatiu i atrau L únic electró de l H fent que sigui polar

-NITROGEN: forma grups D amino(-NH2) amb els aminoàcids dels àcids nucleics

-SOFRE: en forma de sulfhidril(-SH) manté la estructura de les proteïnes

-FÒSFOR: forma grups fosfat(PO4) 3- units entre si. Quan es trenca s allibera energia
Quins són els bioelements secundaris indispensables
Na, Mg, Fe, Cl I Ca, K
No m agrada fer clarinet i caca
Quins són els oligoelements i quina funció tenen
Tenen una funció catalitzadora:
C, H, O, N, P, S, Na, K, Ca i
Fe: hemoglobina
Li: Neurotrasmisor
Cu: emocidina
Mg: clorofila
Zn:insulina
Co:vitamina B12
F: esmalt
Si: rigidez en plantas
En quins 3 estats es troba l'aigua en la matèria viva?
En aigua circulant(sang, saba, etc)
En aigua intracelular(citosol I orgànuls celulars)
En aigua intersticial(citosol I orgànuls celulars)
Característiques fonamentals de l aigua
-Elevada força de cohesió: entre molècules fent que sigui un líquid gairebé incompressible. Te una elevada tensió superficial i la capilaritat depèn de l adeshio I cohesió de les molècules d aigua
-Elevada calor específica:L aigua D esclafa quan s agiten les molècules I perquè estiguin lliures i agitadors cal trencar molt enllaços D hidrogen. Això la converteix en estabilizador tèrmic davant de canvis bruscs de temperatura
-Elevada calor de vaporizació: per passar de líquid a gas s han de trencar tots els enllaços D hidrogen i la converteix en substància refrigerant
-Densitat més alta en estat líquid que en estat sòlid: si el gel fos més dens que l aigua tota l aigua s acabaria congelant
-Elevada constant dielèctrica: es un gra dissolvent degut a que te molècules dipolars
-Baix grau D ionitzacio: cada 1 milió de molècules D aigua 1 queda ionitzada
Propietats/funcions de l aigua
-Estructural: el volum i la forma de les cèl·lules es manté gràcies a la pressió que exerceix L aigua interna
-Amortiguacio mecánica:el líquid sinovial evita el fregament dels ossos
-Termoreguladora: L elevada calor específica fa que hi hagi elevada calor de vaporització fent que el cos expulsi aigua (suor) i es refredi
-Dissolvent i de transport: mitja de transport deles substàncies des de l exterior fins a l interior de l organisme i al mateix
-Bioquimica: intervé en nombroses reaccions químiques
Quina és la funció de les sals minerals precipitades? I les dissoltes?
Les precipitades tenen una funció esquelética i les dissoltes mantenen un grau de salinitat constant i ajuden a mantenir constant el grau d'acidesa(pH)
Que es l efecte tampó?
Les sals minerals dissoltes s ionitzen i donen lloc a ion H+ i OH- fent que s amortigüi el pH
Que es la osmosis?
Consisteix en dos dissolucions de concentració diferent a través D una membrana semi permeable. El fluxe es mou des de la dissolució més diluïda fins a la mes concentrada i no para fins que estan igualades
hipertonic: celula + concentrada i perd aigua(plasmosis)
Hipotonic: celula - concentrada i s infla d aigua ( turgència)
Que es I com es calcula el pH
El pH oscila entre 0 i 14. Si es mes gran que 7 es una dissolució básica, si es igual que 7 es neutra i si es mes petita que 7 es àcida
Tots els éssers vius mantenen un pH estable gràcies a les dissolucions tampó, sino pot tenir trastorns greus i inclús la mort
Es calcula: -log[H+]
Digues les propietats de les dispersions coloidals
-Capacitat de presentar-se en estat gel: es poden presentar en forma de sol(fase dispersa es sòlid i fase dispersant líquida) o en forma de gel(fase dispersa líquida i fase dispersant conjunt de fibres entrellaçades)
-Elevada viscositat:resistencia interna que presenta un líquid al moviment relatiu de les seves molècules
-Elevat poder adsorbent:es la atrsccio que exerceix la superficie d un sòlid sobre les molècules d un líquid o gas
-Efecte tyndall: es pot fer que es diferenciin les dispersions coloidals perquè són opalescents amb la reflexió dels rajos lluminosos
-Sedimentació: si se sotmeten a forts camps gravitatòris es pot aconseguir que les seves partícules es sedimentin
En que consisteix la centrifugacio
Consisteix a sotmetre a forts camps gravitatoris les dispersions coloidals fins a aconseguir que es sedimentin i es pugui separar les estructures grans de les petites
Que es la diàlisis
Es la separació de les dispersions coloidals(pes molecular elevat. Coloides) amb les dissolucions(pes molecular baix. Cristaloides )
Descriu la electroforesi
Amb l'ajut D un camp elèctric es transporten les partícules coloidals a través D un gel. El primer que s ha de fer es preparar un gel afegint un catalitzador,despres es dipositen les proteïnes que vols separar a l extrem oposat al catode i es fa passar corrent continuo que fa que es xopi el gel i es tenyeixi amb una mena de blau. Finalment per poder observar la mostra es des tenyeix el gel fent que es diferencii de les proteïnes
Electroforesis
Separa àtoms, molècules, etc de proteïnes a través D un camp elèctric, i així les molècules carregades positivament van al costat negatiu i les negatives al positiu. Així podem comprar dos proteïnes que s assemblen molt
Centrifugacio
Sedimentació de les dispersions coloidals sotmeses a forts camps gravitatòris. Segons la velocitat és poden separar les estructures grans de les petites
Dialisi
Separació dels coloides i cristaloides gràcies a una membrana semipermeable que només deixa passar molècules petites, i no les grans
Cromatografia
Per el tipus de color que s adquireix a la cromatografia es pot saber de una substància estem parlant. El fluid fa de filtre
Croma-color
Marcadors radioactius
Injecten radiació a molècules per saber si alguna cosa va malament i veure com es comporta (podria tenir un tumor)