• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/9

Click para voltear

9 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
1a part: Els prejudicis

Racisme
Conjunt de creences negatives que manté un grup identificant a altres com a diferents i atribuint-les-hi unes determinades característiques.
Xenofòbia: rebuig i exclusió de l’estranger.
Prejudicis / Conductes i pràctiques / Doctrina i ideologia
1.Canvis en la definició
RACISME BIOLOGICISTA: basat en la superioritat o inferioritat biològica d’un grup respecte altre.
RACISME CULTURALISTA: basat en la dominació-subordinació d’una cultura respecte altra.
2. Competència intercultural
Competència cognitiva: consciència de les pròpies carácterístiques culturals i processos comunicatius; conèixer altres cultures i els seus processos de comunicació.
Competència emotiva: empatia, motivació (desig de conèixer; d’aprendre; de trencar barreres; i desig de re-conèixer-nos).
Sempre existeix la incertesa i l’ansietat.
I, per tant, cal un enfocament pluricultural per poder comprendre els altres (fins i tot dins la nostra societat diferents cultures i no sempre es comuniquen adequadament).
Tenir en compte comunicació verbal (llenguatraducció) i no verbal (comunica actituds/s completa la comunicació).
Percepcions i manifestacions no sempre coincidents quant a la vista, el tacte, el gust, l’olfacte.
2a part: Diversitat cultural i escola
....
1. Escolarització minories ètniques (Espanya)
Exclusió
Segregació
Insersió
Fernández Enguita (1996)
2.L’educació compensatòria
Ley General de Educación (1970)
Aspiració: sistema educatiu funcioni sobre bases més justes (Grañeras, Lamelas et alli 1997).

Desenvolupament 1983 - Real Decreto 27 d’abril.
Inclou minories culturals però no nomès. La Compensació és per: economia, lloc de residència...

Objetius:
Crear un servei de reforç escolar.
Incentivar que s’ocupin places docents poc atractives.
Organitzar cursos de formació professional per no escolaritzats.
Erradicar l’analfabetisme.
Crear beques.
Etc.
3.L’educació intercultural (mitjans 90)
Presa en consideració de les diferències culturals.
Preparar a l’alumnat per viure en una societat culturalment diversa.

Reflexionar sobre la diversitat cultural.
No abandonar la llengua materna (riquesa).
La cultura familiar no ha de ser minusvalorada.
L’èxit i el fracàs escolar no condicionats a pertànyer a un grup minoritari.
Etc.
Ouellet (1991); Llevot (2013).
4.Gir intercultural: Motius?
Increment de la presència d’alumnat d’origen estranger.
Pla Interdepartamental d’Immigració (1993) i presa de posició del Departament d’Ensenyament.
Orientacions i resolucions del Consell de la Unió Europea.
5. Discurs intercultural → Pràctica intercultural
Millora de l’acollida
Millora de l’actuació i coordinació entre programes i serveis
Adaptació del currículum
Formació i sensibilització dels docent
Millora i intensificació oferta formativa
Millora de la relació i comunicació entre família i escola