• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/5

Click para voltear

5 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
A lingua galega e a súa función?
O galego se emprega como instrumento de comunicación e ademáis pon de manifesto: a orixe, a pertenza a un territorio e a cultura.
A función do galego como lingua é servir como medio de comunicación (entre os galegos), pero dependendo do uso danse varias funcións
Cales son as funcións dunha lingua?
A función de identidade (articulación do pensamento no individuo), familiar (relación comunicativa entre os membros familiares), laboral (a comunicación no traballo), local (o contacto entre as persoas do mesmo contorno), institucional (a comunicación entre os cidadáns e os estamentos políticos), cultural (a expresión na cultura xeral) e internacional ( unha lingua como único medio de expresión mundial)
Como é o estado de cooficialidade linguística de Galicia?
A sociolingüística estima a igualdade e proporcionalidade de ambas linguas só a nivel teórico, deixando paso á diglosia
En que consiste a diglosia e cales son as causas da súa orixe?
A diglosia é un fenomeno social onde unha lingua é usada no ámbito formal polo seu privilexio social mentres que a outra resérvase para situacións menos formais. O conflito linguístico é o máis característico da diglosia, xa que tómase unha lingua como dominante e a outra como dominada.
As súas causas son de tipo socio-político, ademáis doutros efectos como a industrialización, a modernización, etc.
Que outros factores súmanse á infravaloración e desvalorización do galego?
Os estereotipos e prexuízos linguisticos