• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/23

Click para voltear

23 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Què és una població? (perspectiva ecològica
És el conjunt d'individus reproductors o no, que ocupen un determinat espai en un determinat moment del temps. Tot utilitzen recursos i són potencialment predables
Què és una població? (perspectiva genètica)
Conjunt d'individus que comparteixen un determinat pol genètic i contribueixen a la nova generació (població efectivament reproductiva). Vàlid només per organismes amb reproducció sexual.
Què és un individu genètic o genet?
És un individu corresponent al zigot original, és poden individualitzar. Exemple :arbre, conill...
Que és un individu funcional?
No corresponen a l'individu genètic sinó a parts més o menys individualitzades d'aquests. No és distingeix el número d'individus genètics així que contem parts.
Exemple : arbusts, tillers, maduixeres...
Què és una població?
És un conjunt d'organismes de la mateixa espècie que viuen junts, comparteixen pressions i es reprodueixen entre ells
Què és un organisme unitari?
Organismes que tenen un creixement limitat, mida poc variable.
El n° ind. funcionals=n° ind. genètics
Què és un organisme modular?
Un organisme que té un creixement indeterminat, mida molt variable, compost per un nombre variable de peces que es poden independitzar.
Digues 2 exemples d'organismes modulars
Coralls i briozous.
Què és un clon?
És un grup de gens, cèl·lules o organismes idèntics genèticament, provinents d'un únic ancestre
Quins són els desavantatges dels individus clonals?
1. L'escassa variabilitat genética
2. La poca resistència a malalties
3. La poca capacitat a l'adaptació als canvis en l'ambient
4. L'escassa capacitat de dispersió en espai i temps. Propaguls aprop zigot original i no entren en dormició.
5. Potencialment immortals?
Quins són els avantatges dels individus clonals?
Avantatges reproductius en condicions ambientals adverses o d'elevada competència ja que tenen un menor cost reproductiu en relació a les llavors
Hi ha organismes que combinen reproducció sexual i clonal. Això que els permet?
Sexual : inversió a llarg termini, dispersió en l'espai i variabilitat genética
Clonal: inversió a curt termini i colonització d'àrees adjacents
Què és un cicle biològic?
És la seqüència d'esdeveniments d'un organisme
Criteris que diferencien els tipus de cicle biològic
1. Durada del cicle(longevitat)
2. Freqüència de reproducció
3. Tipus de generacions
2 tipus de cicles segons longevitat
Anuals: es completa en 1 any
Perennes: es completa en varis anys
Tipus de cicles segons freqüència de reproducció
Semèlpares: un únic episodi reproductiu
Iteròpares: diversos episodis reproductius
Tipus de generacions
Solapades
No solapades
Què són les generacions solapades?
Són aquelles poblacions en què consisteixen diversos grups d'edats diferents. Poden ser semèlpares amb cicles diferents al mateix temps.
Què són les generacions no solapades?
Aquelles poblacions on la següent generació no surt fins que els adults han mort
Exemple : cucs de seda
Quin tipus de cicle denvida és millor en un ambient canviant?
Un cicle curt
Quines són les implicacions biològiques del tipus de cicle biològic?
L'esforç reproductiu i la freqüència de reproducció
Què és la reproducció suïcida o Bigbang? Quin tipus de cicle biològic es dóna?
En llocs on l'èxit de reproducció és limitat, hi han moltes morts, és produeix una gran despesa en la reproducció.
Es dóna un cicle semèlpar: només es dóna una reproducció en tot el cicle
Quin tipus de cicle es dóna en un ambient menys extrem?
Un cicle Iteròpar en què hi han més reproduccions amb menys despesa energètica. Ja que l'èxit de supervivència es millor