• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/10

Click para voltear

10 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Què és una cohort?
Són els individus nascuts en un interval de temps determinat.
Quins són els paràmetres de supervivència?
1. Edat
2. Nombre de supervivents a l'edat
3. Taxa de supervivència. Proporció de supervivents inicials a l'edat x
4. Nombre de morts a l'edat x. Entre x i x+1
5. Taxa de mortalitat a l'edat x.
Quina diferència hi ha entre una taula de vida d'una cohort(dinamica) i una taula estàtica?
La primera mostra el seguiment diacrònic d'una única cohort des del naixement fins la mort del darrer individu.
Les taules estàtiques, en canvi, mostren el tractament sincrònic de diverses cohorts solapades.
La segona s'utilitza per a espècies amb una elevada longevitat, per poder estudiar amb menys temps tots els paràmetres de vida.
Quin desavantatge hi ha quan es comparen varies cohorts i es fa una taula estàtica?
Que les condicions canvien al llarg del temps,pot haver-hi hagut un incendi, una guerra... I que la taxa de mortalitat per una edat potser és diferent per un mateix estadi en un període de temps diferent.
Què és la taxa reproductiva neta Ro? Quina informació ens dóna?
És una taxa que mesura l'increment de les poblacions entre generacions. El nombre mitjà d'individus nascuts per individu nascut, és a dir, tenint en compte la mortalitat.
Ro=1 població estacionaria
Ro< població disminueix
Ro> població augmenta
Quants models de supervivència i mortalitat hi ha i com són?
N'hi ha 3.
1. Elevada mortalitat a elevada edat
2. Mortalitat constant
3. Elevada mortalitat infantil
Com es calcula la taxa reproductiva neta; Ro?
Quins paràmetres nous inclouen les taules de fecunditat?
1. Fecunditat de la població a l'edat x (total de nous individus produïts = Fx)
2. Fecunditat per individu supervivent a l'edat x (mx = bx)
3. Fecunditat per individu original a l'edat x (Ixmx)
Què és el temps de generació G? Com es calcula?
L'edat mitjana dels progenitors de tota la descendència.
Perquè molts model exponencials s'estructuren per edat?
Per què tot i que el model exponencial pressuposa de taxes de mortalitat i de natalitat constant aquestes poden dependre de l'estadi del cicle, és a dir, l'edat és un bon desciptor del paràmetres demogràfics bàsics per a moltes espècies.