• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/36

Click para voltear

36 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Diàleg:
ES l'intercanvi de comunicació entre dos o mès participants, que anomenen interlocutors.
Obertura:
Es l'inici d'una conversa
Desenvolupament:
Inclu la major part de les intervencions de la conversa, en què es tracta el tema central.
Tancament:
Es el final, el moment en que els interlocutors s'acomiaden.
Sentit literal:
Correspon al significat originari que té una paraula
Sentit figurat:
És aquell significat que adquereix un mot per similitud amb el significat original
Enllaços:
Son paraules o grups de paraules que serveixen per unir idees que s'exposen en un text
Preposicions:
Conformen una categoria gramatical invariable, que serveix per a relacionar dues paraules
Tipus de preposicions:
Preposicions àtones
Preposicions tòniques
Tipus de preposicions tòniques:
Simples
Compostes
Conjunció:
Es una categoria gramatical invariable que enllaça dos elements dins d'una oració, per formar-ne una de composta
Tipus de conjuncions:
Coordinants
Sobordinants
Coordinants:
Si uneixen dos o mès elements que formen part del mateix sintagma o bé oracions diferents que tenen la mateixa importancia
Subordinants:
Si relacionen oracions senceres i fan que l'oració que va darrere de la conjunció depenga d'una altra
Signes de puntuació:
Son indicadors gràfics que ens ajuden a marcar l'entonació d'un enunciat o d'una oració, i sobretot ens permeten delimitar i identificar els enunciats que componen un text
La coma:
Indica una pausa breu en el discurs
S'usa per:
Per a separar mots que formen una oració
Per a intercalar incisos, aclariments o explicacions
Per a delimitar un vocatiu, que usem per a cridar a una persona
Tipus de punts:
Punt i seguit
Punt i a part
Punt i final
Signe d'interrogació:
És una pregunta
Signe de exclamació:
Éxpresen una emoció forta o ordre
Diferencies entre les llengües del món:
Diferències lingüístiques, no usem el mateix alfabet
Hi ha idiomes que no tenen la condició d'oficials
Diferències en relació amb el nombre de parlants
Famílies lingüístiques:
Els idiomes del món es poden agrupar en families
Nostra familia es:
Familia Indoeuropea
Obra teatral:
Ens referim a dos nivells
Tipus de obres teatrals:
El text teatral
La representació
El text teatral:
Es el text escrit
La representació:
Que es l'escenificació del text dramàtic davant d'un públic
Elements que integren els texts teatrals:
Parlaments
Acotacions
Parlaments:
Són els fragments del text teatral que indiquen les intervencions dels opersonatges
Tipus de textos teatrals:
Dialogat
Monologats
Dialogats:
Reprodueixen la conversa dos o mès personatges
Monologats:
Un únic personatge pronuncia els seus parlaments sense esperar una réplica
Acotacions:
Són els fragments del text teatral en qué l'autor introdueix les indicacions sobre els aspectes que afecten la representació
Tipus de acotacions:
Acotacions d'interpretació
Acotacions escèniques
Acotacions d'interpretació:
Aporten informacions relacionades amb els gestos, els moviments...
Acotacions escèniques:
Aporten informacions sobre elements de l'escena: el decorat, la il·luminació...