• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/41

Click para voltear

41 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
mīror, mirārī, mīrātus sum
admirarse, sorprenderse
Quīntus mīrātur quod pedēs, quī herī parēs erant, hodiē tam imparēs sunt.
cap. XIV, 7
admīror, admīrārī, admīrātus sum
admirarse, sorprenderse, extrañarse
Gubernātor ānulum tam pulchrum admirātur... 'Num dominus tuus ille sevērus tantum pecūlium tibi dabat?' - inquit.
cap. XXVIII, 179-ss
arbitror, arbitrārī, arbitrātus sum
juzgar, decidir, creer, suponer
'Nōlī arbitrārī' -inquit- 'mē canem solvisse'. cap. XXII, 94
colloquor, colloquī, collocūtus sum
hablar con, conversar
Iūlius adhūc in peristȳlō cum uxōre colloquitur. cap. XX, 47
comitor, comitārī, comitātus sum
acompañar
Haec omnia facta sunt, quod Mēdus herī domō fūgit nec hodiē Mārcum in lūdum euntem et illinc redeuntem comitārī potuit. cap. XXIII, 105-ss
complector, complectī, complexus sum
abrazar, rodeae
Mēdus eam complectitur et 'Tergē oculōs!' -inquit. cap. XVI-87
confiteor, confitērī, confessus sum
confesar, reconocer
Nautae stupentēs, cum eum quem mersum esse putābant ita vīvum appārere vidērent, prōtinus maleficium suum cōnfessī sunt.
cap. XXIX, 112-ss
consequor, consequī, consecūtus sum
seguir, perseguir
Mīnōs, quamquam celeriter nāvigāvit, nōn tam celer fuit quam Thēseus neque eum cōnsequī potuit.
cap. XXVI, 4-ss
cōnsōlor, cōnsōlārī, cōnsōlātus sum
consolar
Hīs verbīs Mēdus amīcam suam trīstem cōnsōlatur.
cap. XVI-90
ēgredior, ēgredī, ēgressus sum
salir
Ventō secundō nāvēs ē portū ēgrediuntur: vēla vēntō implentur ac nāvēs plēnīs vēlīs per mare vehuntur.
cap. XVI, 38-ss
fābulor, fabulārī, fābulātus sum
hablar
'Iam tacē! Satis est. Nōnne tē pudet ita ab ōvō ūsque ad māla fābulārī? Sānē pudendum est!'
cap. XXXI, 185-ss
fateor, fatērī, fassus sum
confesar, manifestar, reconocer
Mārcus, quī iam nōn audet mentīrī, nihil negat, sed omnia fatētur: '...Tabula Sextī est. Tabulās mūtāvī inter pugnam.' -inquit.
cap. XXIII, 67-ss
imitor, imitārī, imitātus sum
imitar
'Quīn avēs caelī imitāmur?'
cap. XXVI, 39-40
hortor, hortārī, hortātus sum
animar, exhortar
Ante proelium dux exercitūs mīlitēs suōs hortātur ut fortiter pugnent.
cap. XXXIII, 15-16
intueor, intuērī, intuitus sum
contemplar, observar
Mēdus faciem Lȳdiae intuētur.
cap. XVI, 79
lābor, labī, lāpsus sum
resbalar, caer
Dē oculīs Lȳdiae lacrimae lābuntur.
cap. XVI, 85
laetor, laetārī, laetātus sum
alegrarse
Mēdus laetātur neque iam dominum suum sevērum verētur.
cap. XVI, 73-74
largior, largīrī, largītus sum
dar o repartir generosamente
Pecūniam tuam nōn largīris.
cap. XVI, 131-132
loquor, loquī, locūtus sum
hablar
Gubernātor statim loquī dēsinit et nūbēs spectat. cap. XVI, 96
luctor, luctārī, luctātus sum
luchar
'Luctarī' est certāre complectendīs corporibus. XXXV (sup. imag. pag. 299)
mentior, mentīrī, mentītus sum
mentir
Quod dīcit nōn vērum, sed falsum est: Mārcus mentītur. cap. XXI, 87-88
minor, minārī, minātus sum
estar elevado, amenazar
At Caesar, vir superbus, quīnquāgintā talenta pīrātīs obtulit, simul vērō supplicium iīs minātus est. cap. XXXII, 170-ss
morior, morī, mortuus sum
morir
Hominēs mortālēs nāscuntur ac moriuntur, Deus immortālis semper vīvit. cap. XXVIII, 45-ss
nāscor, nāscī, nātus sum
nacer
Chrīstus... in oppidō Bethleem nātus est in Iūdaeā, patriā Iūdaeōrum, quae inter Syriam et Aegyptum est.
cap. XXVIII, 21-22
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum
olvidar
'Tālēs sunt virī, mī puer. Montēs aurī fēminīs pollicentur, tum prōmissa ablīvīscuntur ac fēminās sine nummō dēserunt' -inquit.
cap. XXV, 117-ss
opperior, opperīrī, oppertus sum
esperar, aguardar
sī āēr tranquillus est, necesse est ventum opperīrī. cap. XVI, 28-29
orior, orīrī, ortus sum
levantarse, erigirse, aparecer, nacer
Ea pars caelī unde sōl oritur dīcitur oriēns. cap. XVI, 45
ōsculor, ōsculārī, ōsculātus sum
besar
Iūlius uxōrem ōsculātur et 'Ō Aemilia' -inquit- 'mea optima uxor!' cap. XIX, 89
partior, partīrī, partītus sum
repartir, partir
'Sī tū sex assēs cum frātre tuō partīris, quot sunt tibi?' -inquit magister. cap. XVII, 143-144
patior, patī, passus sum
soportar, sufrir
'Nōn fleō, etsī dolōrem gravem patior' -inquit Quīntus. cap. XXIV, 38
persequor, persequī, persecūtus sum
perseguir sin descanso
Quīntus: 'Nōnne rēx Mīnōs Thēseum cum Ariadnā fugientem persecūtus est?' cap. XVI, 1-2
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
prometer
'...Illūc tē mēcum dūcam neque unquam tē relinquam. Hoc tibi polliceor.' cap. XXV, 79-80
precor, precārī, precātus sum
suplicar
Gubernātor: 'Quid iuvat deōs precārī ut rēs āmissae tibi reddantur? Frūstrā hoc precāris.' cap. XXIX, 54
proficīscor, proficīscī, profēctus sum
irse, marcharse
Inter eōs hominēs quī nāvēs cōnscendunt est Mēdus, quī ex Italiā proficīscitur cum amicā suā Lȳdiā.
cap. XVI, 55-ss
prōgredior, prōgredī, prōgressus sum
avanzar
In itinere cohortēs alia post aliam in longō ōrdine prōgrediuntur.
cap. XXXIII, 10-11
reminīscor, reminīscī, -
recordar
'Duōs versūs reminīscor ē carmine quod dē hāc rē scrīpsit poēta quīdam' -inquit Mēdus. cap. XXXII, 101-ss
revertor, revertī, reversus sum
regresar, volver atrás
'Ō miserōs nautās, quī numquam domum revertuntur!' cap. XX, 123
tueor, tuērī, tūtus sum
custodiar
... classēs Rōmānae, quae cūncta maria percurrunt, nāvēs mercātōriās atque ōram maritimam dīligenter tuentur. cap. XXXII, 45
tueor, tuērī, tūtus sum
custodiar
... classēs Rōmānae, quae cūncta maria percurrunt, nāvēs mercātōriās atque ōram maritimam dīligenter tuentur. cap. XXXII, 45
vereor, verērī, verītus sum
temer, venerar, servir con miedo
Mēdus laetātur neque iam dominum suum sevērum verētur.
cap. XVI, 73-74
versor, versārī, versātus sum
dar vueltas, hallarse, encontrarse
'...Plūtō regnat apud Īnferōs, ubi animae mortuōrum velut umbrae versārī dīcuntur' –inquit gubernātor nāvis. cap. XXVIII, 89