• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/52

Click para voltear

52 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Tècnica pictòrica semblant a l'aquarel—la, dissol el color en aigua on s'hi afegeix un aglutinant (p.e. goma aràbiga).
AIGUADA / GUAIX
Tècnica pictòrica que dissol els colors en aigua i els aplica sobre paper. Els colors són transparents. Molt útil per captar l'atmosfera del paisatge. Utilitza com a blanc el del paper
AQUAREL·LA
El que consta de dos segments d'arc que es tallen formant un angle agut
ARC APUNTAT O OGIVAL
Arc característic de l'arquitectura gòtica que descarrega el pes de les voltes en els contraforts.
ARCBOTANT O BOTERELL
Construcció en forma de dosser sostinguda per quatre columnes o pilars que es col·loca sobre l'altar per accentuar la seva importància.
BALDAQUÍ
Pintura d'estudi que representa essers inanimats (animals morts, vegetals, objectes...)
BODEGÓ / NATURA MORTA
Església principal d'una diòcesi seu del bisbe i del capítol catedralici.
CATEDRAL
Tècnica de composició plàstica d'invenció cubista que consisteix en enganxar materials diversos (paper, fusta, teixits, filferro, etc.) en un suport pictòric
COLLAGE
Columna amb el fust en sentit helicoïdal. Característica de l'art Barroc.
COLUMNA SALOMÒNICA
Part de l’església tradicionalment reservada al clergat on es realitzen els cants.
COR
Espai comprès entre dos murs de càrrega
CRUGIA
A les ciutats i campaments romans, carrers que l'atravessen d'est a oest.
DECUMANUS
Procediment per representar una figura que en la realitat estaria ubicada en posició perpendicular o obliqua en
relació amb el plànol pictòric
ESCORÇ
Tècnica característica de Leonardo da Vinci que consisteix a difuminar els contorns de les figures, amb la qual cosa s'aconsegueixen efectes atmosfèrics.
ESFUMAT
Pilastra en forma de piràmide truncada i invertida de vegades antropomorfa.
ESTÍPIT
Finestra composta per dos o tres arcs i una o dues columnes amb capitells treballats. Característica de
l’arquitectura gòtica.
FINESTRA CORONELLA
Tècnica utilitzada per a la pintura mural que s'aplica sobre l'enlluit, de sorra i calç, mentre encara és humit, emprant colors trempats amb aigua.
FRESC
Element decoratiu en forma d'angle que corona l'arc apuntat d'un portal o finestral en el gòtic.
GABLET
Figura de pedra que sovint adopta formes humanes o d'animals fantàstics. Serveix per desguassar l'aigua procedent de canalons o teulades. Característic de l'art gòtic.
GÀRGOLA
Ornamentació escultòrica o pictòrica d’éssers fantàstics humans, vegetals i animals, completament
entrellaçats formant un tot. Característica del Renaixement.
GROTESC
Manifestació artística multidisciplinària originària de la dècada de 1950 que parteix de la provocació i
l’improvisament amb la participació espontània del públic
HAPPENING
Tela de lli , cànem, cotó... sobre la que es pinta. // Fragment o porció de murada.
LLENÇ
Galeria oberta formada per arcades sostingudes per pilars o columnes.// Edifici públic destinat a transaccions mercantils.
LLOTJA
Volta en forma de mitja lluna oberta a la volta principal per donar-hi llum.
LLUNETA
Columna o element vertical que divideix verticalment en dos el buit d’una obertura (un portal o un finestral)
MAINELL
/TRENCALLUMS
Paret que forma la façana d’un edifici, no sustentadora, feta a base de vidre, alumini o altres materials lleugers
formant una espècie de cortina exterior que amaga els elements estructurals dels edificis. Exemple: Mies van
der Rohe.
MUR CORTINA
Espai interior d'una església , en sentit longitudinal, determinat pels murs o per files de columnes o pilars.
NAU
Procediment pictòric que dissol els pigments en olis (llinosa, nou...) i s'apliquen sobre fusta o tela preparats. Van Eyck va perfeccionar la tècnica.
OLI (PINTURA )
Tècnica pictòrica que utilitza pigments secs mesclats amb goma aràbiga o resina en forma de varetes (els anomenats “pastels”). El color s’estén amb la ajuda d’un difuminador o amb els dits.
PASTEL
Mètode geomètric que permet representar l'espai tridimensional sobre un espai bidimensional.Per a la seva formació té en compte les línies que convergeixen en un punt de fuga.
PERSPECTIVA LINEAL
Tipus de perspectiva que intenta representar l’atmosfera que envolta els objectes, difuminant els contorns i fent que els colors
perdin intensitat a mesura que s’allunyen.
PERSPECTIVA AÈRIA
Element arquitectònic de forma triangular curvilínia que té la funció de servir de suport a una cúpula tot passant d'una planta quadrada a una de circular.
PETXINA
Pilar format per nombroses motllures adossades que normalment comparteixen base i capitell. Característic del gòtic.
PILAR (FASCICULAT)
Suports verticals i de formigó armat que aïlla la planta baixa del cos de l'edifici que sustenta, creant un espai cobert,lliure i sense parets
(exempt).
PILOTIS
En l'arquitectura gòtica, torreta apiramidada i punxeguda que serveix de contrapès a l'empenta de
l'arcbotant i accentua la verticalitat de l'edifici
PINACLE
Es tracta generalment d'una planta basilical amb voltes de creueria i amb les naus laterals de la mateixa altura que la central.
PLANTA DE SALÓ
Conjunt de carreus (pedres) que omplen l’espai entre els arcs i els nervis d'una volta de creueria.
PLEMENTERIA
Retaule que consta de més de tres taules. De vegades són articulats i es poden plegar sobre el plafó central.
POLÍPTIC
Estructura arquitectònica situada a l'entrada d'un edifici, sostinguda per columnes o pilars
PÒRTIC
Objectes elaborats en sèrie, descontextualitzats per convertir-los en obra d'art.(Marcel Duchamp)
READY MADE
Obra d'escultura, de pintura o mixta que se situa rere l’altar i serveix per ornamentar-lo. Les seves parts
principals són: predel·la o bancal, pisos o cossos horitzontals, carrers verticals, guardapols, etc.
RETAULE
Obertura o finestra circular de grans dimensions amb traceria, calat i vidrat, característic del gòtic. Es troba generalment a les façanes de les esglésies.
ROSASSA / ROSETÓ
Objecte funerari en forma de caixa de gran diversitat de formes i decoració en el qual es col·loca el cos del difunt.
SARCÒFAG
Obra artística pintada o esculpida de forma rodona, semblant a un medalló.
TONDO
Decoració arquitectònica feta sobre pedra calada. Especialment la que decora les ogives dels finestrals gòtics, triforis ,rosasses...
TRACERIA
En l'ordre dòric, cadascuna de les parts en que està dividit el fris amb una disposició alternada amb les mètopes.
TRÍGLIF
Obra que consta de tres cossos en la qual els dos laterals es tanquen sobre el central; pot ser d’ivori, fusta...
TRÍPTIC
En pintura, il·lusió òptica espacial a través de la qual sembla real allò que només està pintat.
TROMPE-L'OEIL
Categoria particular de natura morta, d’alt valor simbòlic i religiós, característica de la pintura barroca. El seu missatge gira entorn de la inutilitat dels plaers mundans enfront de la certesa de la mort
VANITAS
Conjunt de gran cromatisme format per petits fragments de vidre acolorits subjectes per tires de plom que
s’empra per tancar els finestrals de les esglésies o d’altres monuments
VITRALL
Volta caracterçistica del gòtic formada per acs ogivals que reforça les seves arestes amb nervis
VOLTA DE CREUERIA
Tècnica pictòrica que consisteix en esquitxar amb pintura la superfície d'un llenç de manera espontània i enèrgica, es a dir, sense un esquema prefixat, de manera que aquest es converteixi en un espai d'acció
ACTION PANTING