• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/18

Click para voltear

18 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
A la mesquita, mur orientat cap a La Meca.
ALQUIBLE
Arc format per lòbuls juxtaposats, quasi sempre en nombre imparell. Característic de l'art islàmic.
ARC LOBULAT
Arc d'una circumferència superior a 180º amb el centre situat per sobre de la línia d'arrencada. Característic de
l'art islàmic.
ARC DE FERRADURA
Element decoratiu en forma de motllura rectangular que emmarca els arcs de les portes i finestres en
construccions islàmiques.
ARRABÀ
Edifici exempt circular, quadrat o poligonal on s'administrava el baptisme per immersió. Generalment amb coberta de cúpula. Antigament es construïa devora una església.
BAPTISTERI
Sala de la mesquita destinada a la oració. Generalment formada per naus perpendiculars a la quibla.
HARAM
Taula pintada característica de l'art bizantí. Solen reproduir imatges de Crist, la Mare de Déu o els sants.
ICONA
Petit recinte d’una mesquita, proper al mihrab, destinat a les autoritats.
MAQSURA
En el món musulmà, edifici destinat a l'oració comunitària.
MESQUITA
Nínxol còncau emmarcat per columnes, situat generalment a la part central de la quibla. La seva funció es orientar els precs dels fidels cap a La Meca.
MIHRAB
Torre d'una mesquita des d'on el muetzí crida a l'oració.
MINARET
Púlpit o trona, coronat amb dosser, prop del mihrab d'una mesquita des d'on predica l'imam o es llegeix l'Alcorà.
MÍNBAR
Pòrtic situat davant l’ingrés principal de les basíliques paleocristianes reservat per als catecúmens. Sol anar
precedit d’un atri.
NÀRTEX
Arc ressaltat a l’intradós d’una volta amb la finalitat de reforçar-la o decorar-la. Característic de les voltes
gòtiques de creueria.
NERVADURA
/NERVI
Conjunt de carreus (pedres) que omplen l’espai entre els arcs i els nervis d'una volta de creueria.
PLEMENTERIA
Espai que envolta l’altar major d’una església, generalment elevat respecte de les naus.
PRESBITERI
Petita volta semicònica o volada que serveix per passar d'una planta quadrada a una octogonal sobre la qual és possible aixecar una cúpula.
TROMPA
Decoració formada per petits prismes juxtaposats verticalment amb la superfície inferior còncava que semblen estalactites i adornen cúpules, arcs, voltes i capitells. Característica de l’art islàmic.
MOCÀRABS