• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/17

Click para voltear

17 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
Missi dominici
Una especie de inspectors que vigilaben als comtes, els més poderosos eren els bisbes y els marquesos
Especie
Delme
Impost que els camperols pagaben a la església, consistia en el lliurament de una dècima part de la collita
Pagaben
Treves de deus
Període de temps en el que estaba prohibit lluitar
🚫
Croades
Compañes militar realitzades entre el segle 11 y 14, sota al patrocini del papat, amb el objectiu de conquistar terra Santa
Miniatures
Pintures menudes als quals se ilustraven els còdexs, textos de bíblies, santorals. També se envellien les lletres inicials de cada capítol
Que va ser el imperi carolingi
Imperi creat per Carlemany que va ser coronat com el emperador de occident de el any 800
Com se organitzaba el imperi
Els comtats : ciutats administrats pels comtes

Les marques : territoris fronterers, amb un exèrcit comandat per un marques
Perquè els camperols es van convertir en sers
Els camperols van buscar la protecció de els sers, i a canvi, els sers van exigir que treballaren per a ells i someres a la seua autoritat
Que es el pacte de vasallaje
-El noble prestava homenatge al senyor i es convertia en vassall seu : jurava fidelitat, ajuda militar i Consell en el Gobern

-A canvi, el monarca li concedia un feu, es a dir, unes terres que gobernaba y explotaba a través dels camperols
Explica les partes en què es dividia un feu
Les terres que constituïen el feu es dividien en dos tipus:
-RESERVA SENYORIAL : part del feu que es reservaba el senyor, en el que estaba el castell, terres bones de cultius, plats y boscos.

-TINENCES: Eren porcions de terra que el senyor concedia als camperols perque no obtingueren el aliment necessari en canvi de unes rendes en forma de diners.
Que estaments són anomenats estaments privilegiats. Perquè?
Noblesa y clergat - privilegiats
Treballadors - no privilegiats
Perquè no pagaben impostos, no feen treballs manuals, i controlaven els càrrecs de la administració
Explica la diferencia entre serf y camperol lliure
-Els serfs estaben completament sotmesos al senyor. Treballa en gratuïtament per a ell (cultivant y treballs domèstics) a canvi, rebien aliments, no podia casar-se ni abandonar el feu sense el permís de el senyor. La condició de servitud se heretaba.

-Els camperols lliures decidien els seus actes personals i podien abandonar el feu. Treballaven als TINENCES a canvi de pagar unes rendes al senyor
Explica esquematicament les condicions de treball al camp
El treball al camp es molt dur. Tota la família treballa de sol a sol amb eines molt ruidsmentaries cada any es cultivaba únicament la meitat del terreny i es deixaba la altra meitat en guaret (sense cultivar).
Cultivaben sobre tot cereals i també llegums i hortalices. A partir del segle 11 la producció agriculo va créixer perquè : aumenta la superficie cultivable, nous avanços (arada de pala), rotació triennal de cultius i extencio de regadiu
Explica la organització del clergat
El clergat estaba dividit en :
-CLERGAT SECULAR : ( cardenals, bisbes, arquebisbes, sacerdots)
-CLERGAT REGULAR :(ordes religioses, encapçalats per l'abat o l'abadessa)
Arquitectura
-Els edificis més importants eren la església, catedral i monastins
- el material utilitzat va ser la pedra
-per a cobrir es edificis van utilitzar voltes de canó i de aresta y cúpules
-van utilitzarà arcs de mitj punt, columnes y pilars grossos
- Els murs eren molt grossos i estaben reforçats amb contrsponts
-Usaben planta de creu llatina
-les naus acabaven en un absis
- el braç curt era anomenat transsepte
- en algunes esglésies existia el desembulatori o Girola al voltat de l' Absis
ESCULTURA
-Funció educativa y religiosa perqur les imatges representaven escenes de sagrades escriptures i de la biblia
-se adaptaven a la arquitectura per adaptar-les a el espai que ocupaven
- les figures humanes eren esquematiques, per això no teníem naturalisme
-Estaben policromada
- la major part eren relleus : però a partir del segle 12 es va extendre la escultura exempta. Tallada amb fusta.
-la decoració escultòrica es concentraba a les portades i als capitells
PINTURA
-tenien una funció religiosa i educativa i estaba supereditada a la arquitectura.
- la técnica usada era el fresco
- temática religiosa : es representaba el pantocràtor envoltant del tetramorf; el altre tema és la mare de deu en el seu fill. També representaba Sants, reis mags, animals i monstres.
-figures esquematiques amb costures rígides i es mes grans eren es mes importants
-Usaben colors intensos
-el contorneaven les figures
-No hi había perspectiva
Es pintaba als murs a el apsis i també sobre taula