• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/4

Click para voltear

4 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
7.Varietats lingüístiques dialectals
Venes imposades, no les podem escollir.
•Geogràfiques→segons on has nascut
•Socials→segons la classe social
•Històriques→segons el segle.
GSH
Varietats lingüístiques Funcionals
Les podem triar.
~Registre formal
•literatura •cientificotècnic. •estàndard
~Registre informal
•col·loquial (pares , espontani)
•vulgar (amics, llegua poc elaborada , frases no acabades, paraulotes, etc)
Varietats geogràfiques en el català
ORIENTAL
~Fonètica:
•La "a" i la "e" àtona
•La "o" i la "u" es pronuncien u en sílaba atona (excepte mallorqui)
•Us de l'incentiu -eix
~Morfología
•Les terminacions per al present subjuntiu es en -i (jo canti)
~Lèxic
•Mirall, Bè, sortir.

OCCIDENTAL
~Fonètica
•La "a" i la "e" es distingeixen.
•La "o" i la "u" es pronuncia.
•Ús de l'incoatiu -ix. (jo patix)
~Morfología
•Les term. per al present del subjuntiu en -e i en -a (jo cante)
~Lèxic
•Espill , corder, eixir.
Oriental
(Catalunya Nord, la meitat oriental del Principat, les Illes Balears, la ciutat sarda l'Alguer)
Occidental
(Andorra, la meitat occidental del Principat, València i la regió murciana de Carxe)
8.La novel·la cavalleresca
a) Llibres de cavalleria
Son narración fantàstiques amb un model de cavaller perfecte o on tot es ficció.
El protagonista es alhora un heroi valent i un apassionat amant. D'aquesta manera manifesta els dos ideals: la guerra i l'amor.

b) La novel·la cavalleresca
Són narracions que es caracteritzen perquè ocorren en escenaris reals i a mes es refereixen a esdeveniments històrics. Empren herois de mesura humana i com que la realitat s' imposa , el relat es increíble.
Els llibres de cavalleria.
la novel·la cavalleresca.