• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/352

Click para voltear

352 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás

ài
amar

bìng
Enfermedad
参加
cānjiā
asistir
厕所
cèsuô
Baño
帮助
bāngzhù
ayudar
拜拜
báibái
Transliteración adiós

bâi
cien

à
ah, oh

ba
partícula modal

bàn
hacer

bào
periódico
抱歉
bàoqiàn
lo siento
北京
bêijīng
Pekín
本子
bênzi
cuaderno

biàn
número de veces (de una acción)
不好意思
bùhâoyìsi
sentirse avergonzado
不用
búyòng
no necesitar
餐厅
cānjiā
comedor

céng
piso, planta

chà
ir corto de, carecer de
常常
chángcháng
a menudo

chī
comer
吃饭
chīfàn
comer
出生
chūshēng
nacer
厨房
chúfáng
cocina
穿
chuān
vestir, usar
打电话
dâdiànhuà
hacer una llamada telefónica
打工
dâgōng
trabajar a tiempo parcial
打球
dâqiú
jugar a la pelota
打扫
dâsâo
limpiar

grande, largo
蛋糕
dàngāo
torta, tarta, pastel
当然
dāngrán
por supuesto

dào
llegar

to have(?), to get (?)

de
de

dêng
esperar
第第
dìdi
hermano menor
点 (钟)
diân (zhōng)
en punto
电话
diànhuà
teléfono
电影
diànyîng
película
东西
dōngxi
cosa

dōu
ambos, todos
锻炼
duànliàn
hacer ejercicio

duì
correcto
对不起
duìbuqî
lo siento
多大
duōdà
qué edad
多少
duōshao
cuántos
发烧
fāshāo
tener fiebre
发炎
fāyán
inflamarse
房子
fángzi
Casa
房租
fángzū
renta

fēn
minuto
分(钱)
fēn (qián)
centimo/centavo
复习
fùxí
repasar
感冒
gânmào
tener un resfriado
刚才
gāngcái
justo ahora
高兴
gāoxìng
feliz
告诉
gàosu
decir
哥哥
gēge
hermano mayor

palabra de medida de uso general

gêi
dar (?)

gêi
a (?), para (?)

gēn
con, seguir
工作
gōngzuò
trabajar
公司
gōngsī
compañía

gôu
perro
姑娘
gūniang
chica
挂号
guàhào
registrarse
光盘
guāngpán
CD

guì
caro
贵姓
guìxìng
honorable apellido

guó
país

guò
celebrar

hái
además
还是
háishi
o
汉语
hànyû
chino
汉字
hànzi
caracter

hâo
bien

hào
número

beber

y

hên
muy
红葡萄酒
hóngpútaojiû
vino tinto

huí
regresar

cuántos
记者
jìzhê
periodista

enviar
加拿大
jiānádà
Canadá

jiān
palabra de medida para casas

jiàn
pedazo

jiào
llamarse

jiāo
enseñar
教授
jiàoshòu
profesor

jié
festival
姐姐
jiêjie
Hermana mayor
介绍
jièshào
presentar
今年
jīnnián
este año
今天
jīntiān
este día

jīn
medio quilo
进来
jìnlai
entrar
京剧
jīnjù
Opera de Pekín
经理
jīnglî
gerente
聚会
jùhuì
fiesta
咖啡
kāfēi
café
开学
kāixué
empezar clases

kàn
ver
看病
kànbìng
ir al doctor
烤鸭
kâoyā
pollo asado
可爱
kê'ài
adorable
可能
kênéng
quizas
可是
kêshì
pero
可以
kêyî
poder

cuarto de hora

clase
课文
kèwén
texto
恐怕
kôngpà
me temo que

kôu
medidor de familia
口语
kôuyû
lengua oral

kuài
yuan chino
快乐
kuàile
feliz

lái
venir
老师
lâoshī
profesor

lêng
frío
礼物
lîwù
regalo
练习
liànxí
practicar

liâng
dos
留学生
liúxuéshēng
estudiante extranjero

lóu
edificio
旅行
lvxíng
viajar
妈妈
māma
mamá

ma
partcula de pregunta

mâi
comprar

máng
ocupado

máo
10 centavos o 10 centimos

méi
no
没关系
méiguānxi
no importa

mêi
cada o todo
美国
mêiguó
USA
妹妹
mèimei
hermana menor
美术
míngpiàn
bellas artes

men
plural
名片
míngpiàn
tarjeta de visita
名字
míngzi
caracter chino
明天
míngtiān
mañana

el cual
哪儿
nâr
donde
哪里
nâli
no

ese
那儿
nàr
allí
奶奶
nâinai
abuela paterna

nán
hombre
南方
nánfāng
sur

ne
preguntas elipticas

néng
poder


niàn
leer

nv
mujer
欧洲
ōuzhōu
Europa
朋友
péngyou
amigo
漂亮
piàoliang
lindo

píng
botella
苹果
píngguô
manzana
葡萄
pútao
uva
起床
qîchuáng
levantarse

qián
dinero

qîng
por favor
请问
qîngwèn
preguntar

ir

ràng
dejar

rén
persona
认识
rènshi
conocer
容易
róngyì
fácil
散步
sànbù
caminar
嗓子
sângzi
garganta
商场
shāngchâng
centro comercial
上海
shànghâi
Shangai
上课
shàngkè
empezar clases
上午
shàngwû
mañana

shéi
quién
身体
shēntî
cuerpo salud
什么
shénme
qué
生词
shēngcí
nueva palabra
生日
shēngri
cumpleaños
圣诞
shèngdàn
navidad
师傅
shīfu
maestro
时候
shíhou
momento
时间
shíjiān
tiempo
事儿
shìr
asunto

shì
ser
寿面
shòumiàn
fideos de la longevidad

shū
libro
舒服
shūfu
cómodo

shuî
agua
睡觉
shuìjiào
dormir

shuō
decir
司机
sījī
driver

cuatro

sòng
regalar
宿舍
sùshè
dormitorio

suì
años (de edad)
岁数
suìshu
edad (de edad)
孙女儿
sūnnvr
nieta por parte del hijo
他们
tāmen
ellos

él

ella

tài
muy

téng
doloroso

tiān
día
天气
tiānqì
clima
听说
tīngshuō
se dice que

tóu
cabeza
外语
wàiyû
idioma extranjero
玩儿
wánr
divertirse

wân
tarde
晚上
wânshang
noche
为什么
wèishénme
por qué
文学
wénxué
literatura
问题
wèntí
palabra nueva

yo
我们
wômen
nosotros
西药
xīyào
medicina occidental

lavar
喜欢
xîhuan
gustar

facultad
下午
xiàwû
tarde
先生
xiānsheng
Sr.
现在
xiànzài
ahora
香蕉苹果
xiāngjiāopíngguô
manzaplatano
香蕉
xiāngjiāo
platano

xiâng
pensar, extrañar

xiâo
pequeño
小姐
xiâojiê
señorita

xiê
escribir
谢谢
xièxie
gracias
星期
xīngqī
semana

xíng
ok

xìng
apellidarse
休息
xiūxi
descansar
学生
xuésheng
estudiante
学习
xuéxí
estudiar, aprender
学院
xuéyuàn
universidad

yào
medicina

yào
querer

también
医生
yīshēng
doctor
医院
yīyuàn
hospital
音乐
yīnyuè
música
应该
yīnggāi
debería
英国
yīngguó
Inglaterra
英语
yīngyû
inglés
邮局
yóujú
oficina de correos
游泳
yóuyông
nadar

yôu
tener
有点儿
yôudiânr
un poco
有名
yôumíng
famoso
有意思
yôuyìsi
interesante
语法
yûfâ
gramática
语言
yûyán
idioma
愿意
yuànyì
anelar hacer algo
再见
zàijiàn
hasta luego

zài
de nuevo

zài
estar

zāng
sucio
怎么样
zênmeyàng
qué tal
找钱
zhâoqián
dar el cambio
照片
zhàopiàn
foto

zhè
este
这儿
zhèr
aquí

zhēn
realmente
知道
zhīdao
saber
中国
zhōngguó
China
中文
zhōngwén
chino
中午
zhōngwû
mediodía
中学
zhōngxué
escuela secundaria

shû
nacer en el año de
住院
zhùyuàn
estar hospitalizado

zhù
vivir
祝贺
zhùhè
felicitar

rentar
昨天
zuótiān
ayer

zuò
sentarse

zuò
hacer

de
partícula estructural

zâo
temprano
银行
yínháng
banco

shâo
un poco
排队
páiduì
hacer una fila

pái
ordenar

duì
fila

huàn
intercambiar
英镑
yīngbàng
libra esterlina
人民币
rénmínbì
yuan
人民
rénmín
pueblo

dêi
tener que

yòng
usar

gāng
justo ahora

cóng
desde
非常
fēicháng
muy

palabra de medida para acciones
参观
cānguān
visitar
兵马俑
bīngmâyông
guerreros de terracota

bīng
soldado
明信片
míngxìnpiàn
postal

xìn
carta

gāi
ser el turno de alguien de hacer algo
工作人员
gōngzuòrényuán
trabajador

qiān
mil

shû
contar
王府井
wángfûjîng
famosa calle comercial de china
西安
xī'ān
capital de la provincia de Shaanxi
好久不见
hâojiûbújiàn
no haber visto a alguien por largo tiempo
好久
hâojiû
un largo tiempo

jiàn
ver
发展
fāzhân
desarrollar

kuài
rápido

huà
dialecto
普通话
pûtōnghuà
habla común
年轻
niánqīng
joven

qīng
ligero, pequeño
流利
liúlì
fluido

dông
entender

jiù
exactamente

zhâng
largo
考试
kâoshì

examen

kâo
hacer un examen
不错
bùcuò
nada mal
翻译
fānyì
traducir

xīn
nuevo
课本
kèbên
libro de texto

chū
salir

huán
devolver
过期
guòqí
atrasado

guò
pasar

período de tiempo

penalizar

kuân
una suma de dinero
电脑
diànnâo
ordenador

diàn
electricidad

nâo
cerebro

chá
buscar, checar
实用
shíyòng
práctico
美元
mêiyuán
dólar estadounidense
欧元
ōuyuán
euro
现金
xiànjīn
efectivo
信用卡
xìnyòngkâ
tarjeta de crédito
城市
chéngshì
ciudad
地方
dìfang
lugar
儿子
érzi
hijo
外国
wàiguó
país extranjero
外婆
wàipó
abuela materna
中药
zhōngyào
medicina china