• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/44

Click para voltear

44 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
c_llir
collir
c_sir
cosir
c_lliem
colliem
c_siries
cosiries
que jo c_lli
que jo culli
jo c_so
jo cuso
nosaltres t_ssim
nosaltres tossim
b_tifarra
botifarra
n_drir
nodrir
p_lvoritzar
polvoritzar
tamb_ret
tamboret
at_rdir
atordir
c_mplimentar
complimentar
j_glar
joglar
t_rment
turment
s_bornar
subornar
s_portar
suportar
trofe_
trofeu
b_fetada
bufetada
s_focar
sufocar
H_ngria
Hongria
p_lir
polir
m_ntanya
muntanya
t_rmell
turmell
p_drir
podrir
còns_l
cònsol
j_ventut
joventut
c_mplir
complir
tít_l
títol
av_rrir-se
avorrir-se
capít_l
capítol
t_mba
tomba
b_rdell
bordell
cart_lina
cartolina
g_vern
govern
jo t_sso
jo tusso
pènd_l
pèndol
j_venil
juvenil
j_ve
jove
j_vent
jovent
c_brir
cobrir
b_txaca
butxaca
t_nyina
tonyina
f_llejar
fullejar