• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/33

Click para voltear

33 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Definicions:
Higiene
asèpcia
desinfectant
contaminació
Higiene: Eliminar bruticia i microorganismes
Asèpcia: No hi ha microorganismes, estèril
Desinfectant: elimines molts microorganismes però no elimines espores (fongs...)
Contaminació: Quan comencen a viure microorganismes o substancies que no haurien de ser
Detergents:
definició, propietats bàsiques i què volen dir
Substàncies amb part polar i apolar que dissolen la brutícia o impureses d'un objecte sense corroir-lo. Els diferents detergents poden tenir estructures quimiques molt diferents.

PODER HUMECTANT: augmenta la capacitat de dissolució de la bruticia.
DISPERSIÓ: Acabar amb una substancia molt compacta i reduir-la a particules fines pq no s'incustri.
SUSPENSIÓ: Separar la bruticia en partícules incapaces de tornar a depositar-se a la superfície.
L'eficiència dels detergents dependrà de: (5)
- L'acció química
- L'acció mecànica
- El temps
- La temperatura
- La qualitat i quantitat d'aigua
Neteja manual de superfícies:
que el detergent no reaccioni amb la superfície
Neteja dels equips: 4
Desendollar-los abans de netejar
Eliminar la pols de la superfície
Netejar les peces que es puguin treure
Fer manteniment requerit pels aparells específics
Neteja del material: manual (5)
- Usar guants
- Fregar amb aigua freda, escombreta i un producte corrosiu si s'escau
- Fregar amb aigua calenta i detergent
- Aclarir amb aigua de l'aixeta
- Aclarir amb aigua desionitzada
Desinfecció i quines intensitats hi ha
Permet l'eliminació de la majoria de microorganismes. no elimina espores bacterianes

intensitat baixa
intensitat mitja
intensitat alta
Antisèptic, què vol dir?
Que pot estar en contacte amb la pell i no és corrosiu
NIVELL DE DESINFECCIÓ
Nivell: Tipo de equip: Exemple: Min.nivell retingut
No crític: objecte en contacte amb la pell / manguineo / Desinfecció de mediano y bajo nivell.

Semicrític: Objecte en contacte amb la mucosa intacta / endoscopis, laringoscopis... / Desinfecció dalt nivell (D.A.N)

Crític: Instrument induit al torrent sanguini o a zones estèrils del cos / Instrument quirúrgic / Esterilització
Nivell de desinfecció: mètodes
Físic: radiació ultravioleta...
Químic: lleixiu, etanol ....
Mètodes Físics: 4
1. Calor
2. Radiació UV
3. Ultrasons
4. Filtrat amb flux laminar
1. CALOR
- Pasteurització: aigua a 70ºC 10min
- Ebullició: Aigua bullint 10min
- Planxat: Planxar la roba 100-150ºC 15 sec
2. RADIACIÓ UV
- Poc penetrant: Superficies planes a poca distància de la font de radiació.
- 20 sec mata la majoria de gèrmens
- S'usa per desinfectar superfícies i mantenir desinfectada l'aigua tractada.
3. ULTRASONS
- Similar als aparells que s'usen en neteja però afegint líquid desinfectant
4. FILTRAT AMB FLUX LAMINAR
- Capten l'aire de la sala i el fan passar a través d'un filtre que reté els microorganismes i el retorna a la cabina
MÈTODES QUÍMICS (6)
Substàncies líquides que actuen sobre els microorganismes
- Bactericida
- Fungicida
- Viricida
- Bacteriostàtic
- Fungistàtic
- Virustàtic
Aplicació dels desinfectants 3
· immersió durant 10min, desinfecció d'intensitat baixa
· Loció: Fregar l'objecte amb un drap mullat amb desinfectant. S'usa per objectes grans o parts d'equips.
· Polvorització: Per superfícies i parts d'equips.
Procediment desinfecció 5
Netejar l'objecte
Preparar el desinfectant (diluir en aigua)
Aplicar el procediment de desinfecció (immersió, loció...)
En el cas de l'immersió esbandir després
Assecar
Precaució d'ús dels desinfectants 4
Cal llegir les etiquetes i seguir les instruccions de la fitza de seguretat:
1. usar guants
2. Especial atenció als riscos respiratoris
3. No barrejar diferents desinfectants
4. Un cop preparada la solució desinfectant saber si es pot guardar i en quines condicions
Principals desinfectants 8
Hipoclorit sòdic (lleixiu)
Alcohol etílic al 70 %
Detergents catiònics
Clorofenols
Compostos iodats
Glutaraldehids
Biguanides
Oxidants
Esterilització resumillo
AGENTS FÍSICS:
- Calor
Humit: Vapor a pressió (autoclau)
Sec: Aire calent (forn) / incineració
- Radiacions
AGENTS MECÀNICS
- Filtració
AGENTS QUÍMICS
- Gaseosos : òxid d'etileni
- No gaseosos
Aldehids: Glutaraldehid
Àcid peracètic
Peròxid d'hidrògen
Metodes físics d'esterilització 4
Esterilització per calor sec
Esterilització per calor humit
Esterilització per irradiació
Filtració Esterilitzant
Esterilització per calor sec
Flamejant
Forn d'incineració
Estufa d'esterilització
Esterilització per calor humit
- Calor proporcionat per vapor d'aigua
- Alta penetració, el vapor calenta més ràpidament a l'interior dels objectes i cal menys Tº
- Facilitat per difondre calor: el calor es distribueix uniformement
- El principal equip que aplica calor humida: AUTOCLAU
Esterilització per irradiació
- Radiació gamma, ionitzants i molts penetrants
- Capaç de destruir els microorganismes per molt que el material estigui envoltat de plàstic o dins de caizes de cartró
- Cost molt elevat, s'usa molt en la industria
- No s'usa en medis de cultiu ni dissolucions
Filtració esterilitzant
Molt usant en medis de cultiu i dissolucions. (components termolàbics i fotosensibles)
MÈTODES QUIMICS 3
S'usa per instrumental que no suporta temperatures elevades, són tòxics i cal usar-los amb precaució.
- òxid d'etilè
- Glutaraldehid
- Peròxid d'hidrogen
Indicadors d'esterilitat (3)
quin mètode d'elecció hi ha i sinó quines solucions es donen per diferents casos?
- Físics
- Químics
- Biològics

l'autoclau és el mètode d'elecció, si no es pot:
· Material termsensible: filtrar líquids--> medis de cultiu, fàrmacs...
· Mida massa gran: irradiar amb radiació gamma / mètode químic.
· Es disposa de poc temps: Bunsen
Manteniment del material fungible:
Material d'un sol ús:
Sovint es compren amb garantia d'estirilitat però cal eliminar-los correctament segons la forma i el contingut
manteniment del material fungible:
material reutilitzable:
Si no s'eliminen les restes (bruticia, substàncies químiques o microorganismes):
- Obtenir resultats erronis
- Obtenir mesures inexactes del material volumètric
- Contaminar amb microorganismes
Manteniment del material fungible:
material reutilitzable:
control de qualitat del material de vidre:
- El material de vidre ha d'estar completament net per poder efectuar correctament mesures, valoracions i emmagatzematge de subtsàncies.
- Control bàsic diari (sobre qualsevol material abans d'usar-lo)
- Control setmanal (sobre material a l'atzar)
Manteniment del material inventariable:
Verificacions i calibracions definicions
- Verificació: la comprovació mitjançant un producte de mesura coneguda.
- Calibració: Es fa quan l'equip no dóna lectures correctes o com a part del manteniment (després d'un cert temps o núm d'usos). Ho fa el servei tècnic d'una companyia.
Manteniment del material inventeriable:
manteniment:
- Pla de verificació
- Pla de manteniment
- Registre d'ús: llista de gent que ha utilitzat l'aparell.