• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/8

Click para voltear

8 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Què és l'adaptació dels organismes al medi?
L'adequació dels organismes al seu entorn, és un concepte fonamentalment evolutiu.
= especialització
Quins factors intervenen en l'adaptació dels organismes al medi?
Factors històrics, climàtics, biològics, etc. A diverses escales espacials i temporals.
Quines són les 3 perspectives d'anàlisi de l'adaptació dels organismes al medi? En què consisteixen?
Geogràfica: observació dels organismes en zones diferents. Papallones negres i blanques,la mateixa espècie s'adapta a un factor de la zona geográfica on viu; escorça negra dels arbres per la mineria
Ecològica: causes pròximes(ecològiques, fisiològiques, morfològiques, etc.). És immediat, un organisme té les característiques necessàries per a viure en les condicions i disponibilitat de recursos de la zona.
Evolutiva: l'ambient ha proporcionat les forces de selecció natural que han afectat a la vida dels ancestres fent que es produeixi una adaptació.
La variació és d'origen genotípic o fenotípic?
Fenotípic. Ja que una planta de la mateixa espècie s'adapta a les condicions de l'ambient. A diferents altituds la mateixa espècie mostrarà fenotips diferents.
Quins tipus de caràcters hi ha?
Qualitatius: discrets
Quantitatius: continus
Explica els 5 punts de l'evolució per selecció natural de Darwin i Wallace.
1. Variació en la característiques dels individus d'una població (per mutació) .
2. Una part d'aquesta variació és heretable.
3. Tots els organismes tenen una capacitat reproductiva potencial per ocupar tota la Terra, però això no passa.
4. Les diferències entre individus determinen el nombre de descendents produïts i que sobreviuen.
5. El nombre de descendents que sobreviuen depèn de la interacció entre organisme i ambient.
Què és la fitness o valor adaptatiu?
És una mesura de la contribució (en termes poblacionals) d'un individu a les generacions futures.
Mesura l'adaptació d'un organisme al medi.
Des del punt de vista demogràfic és el nombre de descendents (N) per individu que sobreviuen fins a l'estat adult.
Què no és la fitness?
· No és una mesura absoluta:depèn de la interacció entre els individus i l'ambient.
· No fa referència només a la reproducció.
· No és una mesura a curt termini (calen diverses generacions)
· No fa referència a característiques individuals dels organismes (és una mesura global de la població)