• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/9

Click para voltear

9 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
L'absorció foliar és una via d'absorció de nutrients
no selectiva
En el transport passiu a través de la membrana hi participen proteïnes anomenades
canals iònics i transportadors
A la membrana vacuolar la majoria de transportadors són del tipus
antiport
L'ATPasa protònica bombeja H+ cap a l'apoplast
disminuint el potencial de membrana
El transport actiu secundari està acoblat
al transport de H+ a favor de gradient electroquímic
La secreció d'ions i altres substàncies des del simplast de l'arrel al xilema de l'arrel es coneix com
càrrega xilemàtica
Els nutrients minerals del sòl són majoritàriament proveïts
pel flux en massa dels nutrients dissolts en l’aigua del sòl
En els transportadors de tipus simport
els ions i protons es mouen en igual sentit
La diferència de potencial elèctric a través de les membranes s’estableix gràcies a
el bombeig de protons cap a l'apoplast i la permeabilitat de la membrana