• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/8

Click para voltear

8 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Per què diem que la Terra és el planeta blau?
Perquè la major part del planeta hi està format per grans masses d'aigua.
Quan es va originar la hidrosfera?
La hidrosfera es va originar 800 millions d'anys després de la formació de la Terra.
Com es va formar la hidrosfera?
Els volcans i la caiguda de meteoritsamb aigua gelada van provocar l'emissió de vapor d'aigua a l'atmosfera, que es va condensar i es va precipitar. L’aigua de la
hidrosfera va dissoldre les sals de les roques, fet que va fer que n’augmentara la salinitat a raó de 35g de sals per cada
litre d’aigua
Quals són les propietats de l'aigua (H2O)?
-Punts de fusió y ebullició elevats
-Bon dissolvent
-Capacitat calorífica elevada
-Tensió superficial elevada
-Variació anòmala de volum
Quals són les "fases" del cicle de l'aigua?
Evaporació, Condensació, Precipitació, Infiltració/Escolament.
Quanta sal (en grams) té un litre d'aigua marina?
35 g
Quanta sal (en grams) té un litre d'aigua continental?
Menys de 0,5g
Qual és la temperatura mitjana de la superfície de l'aigua?
17,5 ºC