• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/12

Click para voltear

12 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Que destaca en el Llibre dels feits?
Hi destaquen la gran riquesa léxica y una llengua viva, espontania i marcada pels desequilibris sintactics propis de l'oralitat de l'epoca
Que Hi abunden en el Llibre dels feits?
Els fragments dialogats en estil directe i les intervencions en les llengues própies dels personatges
Come esta escrit el Llibre dels feits?
En primera persona amb plural majestátic
Cuals son les parts del Llibre dels feits?
Consta de Prefaci i quatre parts:
-Prefaci: El rei exposa les seues intencions i fa monstra de profunda devoció
-Part 1: Es relata la infantesa i joventut del rei
-Part 2: Es relaten les conquestes de Mallorca i Valéncia
-Part 3: Conte les disputes amb el seu cosí Alfons X el Sabi
-Part 4: Conten els últims anys de regnat
Com es distribuéix la Crónica de Bernat Desclot?
Es dediquen cuasi dos terços de l'obra als fets protagonitzats pel primogenit de Jaume I.
(Va ser suficient perque el monarca assolira una dimensió llegendaria)
Com es l'estructura de la Crónica de Bernat Desclot?
Te una estuctura irregular deguda a les fonts que va usar l'autor en cada part.
Fins al capítol 50 seguix fonts llegendaries marcades per la impresició
Característiques de la Crónica de Bernat Desclot
-Cert grau d'impersonalitat
-L'ideal heroic emmergeix en moltes págines, fins al punt que tant el rei com els seus cavallers actuen sovint a la manera de personatges novelescos. Actitud que contrasta amb el comportament delseial i deshonest que Desclot atribueix als francesos
Característiques de la Crónica de Ramon Muntanyer
-Es el mes influent i de mes válua literaria
-Poc fiable pel que fa la veritat histórica
-Es un relat exemplar segons els tópics de l'historia
Com es l'estil de la Crónica de Ramon Muntanyer?
Utilitza els recursos fácticas de llenguatge conversacional:
-Interrogacions retóriques
-Apelacions a si mateix o al public
-Invenció d'escenes de les quals no tenie informació
Com esta escrita la Crònica de Pere III el Ceremoniós?
En forma autobiografica i plural majestatic.
No es redactada personalment, ja que es obra de diversos escrivans
Expica la estuctura de la Crònica de Pere III el Ceremoniós.
-Seguix un ordre cronológic estricte entre alguns episodis de la vida d'Alfons III
-Els capítols interns,estan dedicats a:
·Les desavinances amb la madrastara
·A la disputa pel regne de Mallorca
·Als alçaments de la unió contra el rei
·A les guerres contra Génova i Castella
Explica l'estil de la Crònica de Pere III el Ceremoniós
-Es una obra realista, plena de detalls costumistes
-Està redactada en un llenguatge mes popular
-Té un tó que s'aproxima a la literatura dels segles posteriors.