• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/29

Click para voltear

29 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Funcións da comunicación interna
Control
Motivación
Expresión emocional
Información
Tipos de relacións da comunicación interna
Profesionais
De convivencia
De identidade
Tipos de redes e fluxos de comunicación nas organizacións
De sistemas
De equipos
Persoais
Tipos de comunicación interna segundo os intermediarios
Masiva
Interpersoal
Tipos de comunicación interna segundo a canle de difusión
Mediata
Directa
Tipos de comunicación interna segundo o rango xerárquico dos seus participantes
Horizontal
Vertical
Mixta
Tipos de comunicación interna segundo a inciativa de comunicarse
Descendente
Ascendente
Tipos de comunicación interna segundo o soporte do discurso
Verbal
Non verbal
Audiovisual
Escrita
Multimedia
Tipos de comunicación interna segundo a intencionalidade da comunicación
Formal
Informal
Tipos de comunicación interna segundo o tipo de mensaxe
Informativo
Normativo
Motivacional
De pertenza
Tipos de comunicación interna segundo a coincidencia dos participantes
Sincrónica
Diacrónica
Tipos de comunicación interna segundo o fluxo da mensaxe
Unidireccional
Bidireccional
Dialóxica
Tipos de identidade
Pechada
Declinada
Distribuída
Interpretativa
Tipos de imaxe
Organizacional
Corporativa
Marca
Tipos de relacións entre identidade, imaxe e marca
Monolíticas
Endosadas
Simples
Tipos de identidade (II)
Unitaria
Diversificada
Distribuída
Adosada ou compartida
Puntos básicos para unha mensaxe eficaz
Obxectivo
Mensaxe
Audiencia
Linguaxe
Canles
Características da publicity
O control sobre os feitos non é total
Estudia as rutinas e usa as convencións xornalísticas
Custo menor que outras actividades publicitarias
Busca lexitimar a mensaxe aportándolle credibilidade
Escolas da comunicación organizacional
Escola clásica
Escola de relacións humanas
Escola sistémica
Canles de comunicación interna
Reportes formais e boletíns
Memorandos e cartas
Discursos gravados
Correo electrónico
Grupos de difusión en liña
Correo de voz
Discursos en vivo
Conversas telefónicas
Videoconferencias
Conversas cara a cara
Clasificación dos stakeholders
Internos/externos
Primarios/Secundarios
Contractuais/Comunitarios
Clasificación das comunidades
Xeográficas / persoais
Comunidades físicas / Comunidades simbólicas
Criterios de segmentación
Xeográficos
Demográficos
Socioeconómicos
Psicolóxicos
Específicos de produto ou da compra
Clasificación tradicional dos públicos
Alleos
Público da organización (externo, interno, mixto)
Clásificación dos vínculos da organización co público
Posibilitadores
Funcionais
Normativos
Difusos
Clasificación do público segundo a postura
Imparciais
Aliado
Asociado
Distinguido
Clasificación dos públicos segundo a acción ante a organización
Xeral: defensores, opositores e non comprometidos
Particular (internos e externos): primarios, secundarios e marxinais, tradicionais e potenciais
Clasificación dos públicos segundo o tamaño e cohesión do grupo
Non público
Latente
Activo
Partes da noticia
Titular
Entradilla ou lid
Corpo
Elementos infográficos
Ladillos
Autoría
Liña de crédito
Datado