• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/25

Click para voltear

25 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Balanç de situació
Document que mostra el patrimoni de l'empresa en un moment determinat, i també reflecteix la posició estàtica del patrimoni en un instant de vida de l'empresa
Comptes anuals
Estats financers que informen de la situació patrimonial, la situació financera i els resultats de l'empresa
Memòria
Informació quantitativa i qualitativa que és rellevant per prendre decisions
Estats de fluxos d'efectiu
Canvis en la posició monetària d'un exercici a un altre
Compte de pèrdues i guanys
Rendiment de l'empresa durant un exercici econòmic
Estat de canvis en el patrimoni net
Canvis en el comportament del patrimoni net d'un exercici econòmic a un altre
Estabilitat financera total
Actiu finançat pels recursos propis, no endeutament
(fons maniobra positiu, però potser excesiu)
Estabilitat financera normal
Situació ideal en que el patrimoni net i passiu no corrent finança l'actiu no corrent i el capital corrent
FM=AC-PC
Situació de suspensió de pagaments
Desequilibri financer a curt termini, exigible a curt termini finança el fons de maniobra (que és negatiu), posa en perill la capacitat de l'empresa d'afrontar els pagaments a curt termini
Desequilibri financer a llarg termini
Inestabilitat financera, problemes de solvència, no recursos propis , tot finançament és exigible
Situació de fallida
Desequilibri financer greu, empresa descapitalitzada, exigible ha financiat actiu sense rendiment (pèrdues acomulades)
Ràtio de disponibilitat
Disponible / Passiu corrent
0,3/0,4 Valor optim 30/40
Pagar de manera immediata (més baix, més dificultats per afrontar pagaments immediats)
Tresoreria (orientativa)
(Realitzable + Disponible) / Passiu corrent
Per evitar problemes liquiditat proper a 1, si és més baix, risc de suspensió de pagaments
Valor òptim (0,8-1,2)
Liquiditat****
Actiu corrent / Passiu corrent
Solvència a curt termini
Valor òptim (+1= 1,1....2)
Solvència
Actiu/ Passiu (Deutes)
Valor òptim (1.......2)
Capacitat total d'afrontar deutes
Endeutament
Passiu (Deutes) / Total Patrimoni Net i Passiu
Valor òptim (0,2-0,5)
Relació dels deutes amb total patrimoni net i passiu
Estructura del deute
Passiu corrent / Passiu
Proporció dels deutes exigibles a curt termini
Inferior a 0,5
Valor òptim (0,2-0,5)
Excés de liquiditat (problema)
Fer inverions per augmentar la rendibilitat
Dèficit de liquiditat (problema)
Renegociar deute a curt termini
Vendre actius improductius
Demanar préstec a llarg termini per liquidar deutes
Dèficit de solvència (problema)
Fiançament propi o subvencions
Renegociar deute a llarg termini
Caracteristiques d'una inversió
a) Desemborsament inicial
b) Durada temporal de la inversió
c) Els fluxos nets de caixa
d) Valor residual
a) Desemborsament inicial
Quantitat que es paga en el moment d'adquirir els elements d'actiu
b) Durada temporal de la inversió
Nombre d'anys
c) Els fluxos nets de caixa
Diferència cobraments i pagaments
d) Valor residual
Valor de l'actiu al final de la vida de la inversió