• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/17

Click para voltear

17 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
N. ENTERAL
a estòmac o intestí a través de sonda.

via gastroduodenal o via jejunal
N. ENTERAL
VIES D'ACCÉS (8)
SNG
S NASODUODENAL
S NASOJEJUNAL
faringostomia
esofagostomia
gastrostomia
duodenostomia
jejunostomia
TIPUS DE SONDES(5)
LEVIN: 1 llum
SALEM: 2 llums
SILK: poliuretà, lubricada, flexible
NUTRISOFT: silicona, guia
FLEXIFLO:poliuretà, lubricada, guia
SONDA LLASTADA
la que ha d'arribar fins a l'intestí, portAa un pes a la punta i hi arriba per migració (12-24h)
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)
1. informar pacient/família
2. rentar mans
3. material (11): sonda, x10, x50, lubricant, gases, guants, esparadrap, fonendo, got h2o, safata, talla
4. semifowler (45º)/si coma hiperflexió cap
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)
5. retirada protesis
6. toballola tòrax
7. palangana x vòmits
8. guants
9. mesurar longitud de la puntadel nas a lòbul de l'orella i fins apèndix xifoides. Marcar amb esparadrap.
10. lubricar punta i introduir suau. pacient ha d'empassar
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)
11. comprovació correcte: introduír aire a estòmac, aspirar contingut gàstric, posar extrem amb vas h2o i absencia bombolleig.
12. s/p control rx
13. retirar guia
14. fixar
15. connectar
MANTENIMENT SNG
20 cc d'H20 sempre després de nutri o c/6h si és nutri continua
canvi de sonda c/ 4 setmanes
Canvi connectors c/24/12h s/p
EXTRACCIÓ SNG (3)
1. sonda pinçada
2. pacient lleugerament incorporat
3. Inspiració profunda i aspiració lenta i retirar.
NUTRICIÓ PARENTERAL
via EV
PER CATETER VENOS CENTRAL (cvc)
subclàvia (tunelat: hickman , subcutania: Port-a-cath)
BOSSES DE NPT (3)
1 h20
2 micronutrients (vitamines, electrolits, minerals)
3 macronutrients (glucids, lípids, proteïnes)
INDICACIONS DE NPT
via enteral inaccessible
perdua 10-15% pes corporal
+ 7 dies dejú
ex: fistules enterocutànies, síndrome de budell curt
síndrome de budell curt
budell prim de menys 50-70cm
budelll prim i colom de menys de 100-150cm
infeccions més habituals de ntp
- estafilococus coagulasa negatiu
- estafilococus aureus
manipulació correcte ntp (8)
identificació bossa
treure de la nevera 30' abans
observar si capa groga retirar bossa
ritme constant
pes i talla abans de começar tractament. 1 cop/setmana i al retirar- si augmenta 0'25kg diaries es retenció líquids
glucosúries/cetonúries
CD
pruija( caiguda cabells---dèficits
MANTENIMENT CVC
clorhexidina pomada
antisèptics iodofros pomada
neteja amb gasses amb alcohol
cobrir amb gasses i talla estèril
llum distal
és preferent per NTP ( menys a la uci per pvc o quimioteràpia)
no utilitzar per a altres perfusions ni PVC