• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/24

Click para voltear

24 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Magnitud:
Nom d'un fenomen natural
Unitat:
La quantificació de la magnitud
Intensitat =
V
----
R
Voltatge =
I x R
R =
V x I
L'electricitat:
Es la circulació d'electrons per un conductor, es semiconductors i el buit
Circuit elèctric:
Es el recoerregut tancat que fan els electrons entre el generador o pila, els components del ciruit, poden tornar amb lapila
Circuit elèctric sèrie:
Es caracteritza per els receptors que estan conectats l'un rere l'altre
Generadors:
produeixen el corrent elèctric, com la pila o la bateria
Cables:
Serveixen per connectar els elements del circuits
Aïllants:
Serveixen per protegir els cables i altres elements del circuit, perque no condueixen electricitat
Receptors:
- Làmpades
- Motors
Làmpades:
Transformen l'energia elèctrica en llum i altres formes d'energia
Motors:
Converteixen l'energia elèctrica en moviment
Elements de control:
- Interruptors
- Polsadors
- Commutadors
Interruptors:
Serveix per donar pass al corrent elèctric o interrompre'l
Polsadors:
Funcionen com els interruptors, pero cal polsarlos
Commutadors:
Permeten alternar entre dos circuits
Elements de protecció:
- Fusibles
Fusibles:
S'utilitzen per a protegir els elements del circuit en cas de sobretensió o circuit
Circuit sèrie:
Els dispositius estan conectats entre sí un rere l'altre
Circuit paral·lel:
Els dispositius estan conectats entre sí pels dos extrems
Característique del circuit sèrie:
- Circula la mateixa intensitat per tots elements del ciruit
- El voltatge de la pila es reparteix entre els receptors
- Si es fon un receptor, la resta deixen de funcionar
Característiques circuit paral·lel:
- El voltatge de la pila cau als extrems dels receptors
- La intensitat del corrent es reparteix entre els dispositius receptors
- Si un receptor es fon, la resta continuen funcionant