• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/72

Click para voltear

72 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Prevenir
Advertir per endavant algú d'alguna cosa
preveure
concebre per endavant
màniga
part d'un vestit que cobreix el braç parcialment o totalment
mànega
tub llarg i flexible per treure aigua
addició
Acció d'afegir, d'agregar, suma
addicció
Estat de dependència
complet
que conté tots els elements
complert
executat completament
observar
mirar amb una atenció seguida
llambregar
veure amb un cop d'ull
badar
abstreure's, encantar-se mirant una cosa
guaitar
vigilar amb la mirada un lloc
fitar
mirar de fit a fit, fixament
completar
esguardar atentament (un objecte) absorbint-se en la vista
atalairar
guaitar des d'una torre de vigilància
causalitat
relació causa-efecte
casualitat
que passa sense ser previst o esperat
perjudici
Dany causat a una cosa o persona
prejudici
idea o opinió preconcebuda
engany, raonament que sembla vàlid però que no ho és
fal•làcia
argument que desacredita la persona conta qui es dirigeix una crítica
ad hominem
signe que manté una connexió física amb el referent, ja sigui per relació de proximitat o de causa-efecte
indici
signe que representa el referent per algun tipus d'analogia
icona
sense una relació directa
arbitrari
successió confusa de sorolls produïda per una multitud, el vent, etc
brogit
estrèpit que fa una cosa quan cau
terrabastall
soroll molt fort i confús produït per gent fortament exitada
rebombori
agitació de la superfície de l'aigua fent que esquitxi
xipolleig
fregar produint un so desagradable
carrisqueig
soroll estrident produït pel fregadís extern o intern en alguna cosa
grinyol
dividir, separar
escindir
rebutjar una persona amb qui es té un lligam social o afectiu
repudiar
semàntica
branca de la lingüística que estudia el significat de les unitats de la llengua
sema
unitat mínima de significació
dennotació
sentit propi o descriptiu d'un mot. significat primer i bàsic. reflecteix les caract objectives del referent
connotació
sentit figurat o interpretatiu. significat subjectiu i secundari que pren un mot.
camp lèxic
conjunt de mots de la mateixa categoria gramatical que tenen un sema en comú. comparteixen un mateix significat genèric
camp semàntic
àrea de significació que cobreixen un o diversos mots de categories gramaticals diverses
hiponímia
organització i classificació de la realitat. inclusió o implicació
hipònim
significat específic d'un mot
hiperònim
significat general d'un mot
sinonímia
relació d'igualtat de significat entre dues o més unitats
sinonímia total
els mots coincideixen en el significat en tots els contextos i en tots els usos
sinonímia parcial
coincideixen només en part en significat, context i ús
antonímia
relació d'oposició entre els significats de dues paraules
monosèmia
propietat per la qual un signe lingüístic té un únic significat.
terme
paraula que designa una noció d'una manera únivoca
polisèmia
propietat per la qual un signe lingüístic té diversos significats
metàfora
consisteix a crear un nou significat per analogia o semblança entre dos conceptes
metonímia
permet crear significats nous per la relació de proximitat entre dos conceptes
eufemisme
expressions que substitueixen mots considerats tabús per la comunicació
homonímia
quan dues paraules que tenen orígens etimològics diferents arriben a coincidir en la forma en el significat
homòfon
mots que es pronuncien igual però s'escriuen diferents
homògraf
mots que s'escriuen igual. poden coincidir o no en el so
miol
gat
mugit
vaca
lladruc
gos
refilet
ocell
bram
ase
escataineig
gallina
renill
cavalls
parrup
colom
piulet
pollet
cloqueig
gallina
bonior
abelles
rauc
granota
gruny
porc
esgüell
porc
esgarip
ocells nocturns
udol
llop
bel
be
aliret
pollí