• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/7

Click para voltear

7 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
monsons
tipus de vent estacional
T -de -v -es
efecte hinvernacle
quan el dioxid de carboni (co2)
pujen a els nuvols, i origina pluges acides
Dioxid de carboni
latitud
distancia dun punt de la terra a l'Equador
equador
altitud
distancia en vertical d'un lloc de la terra respecte al nivell del mar
en vertical
continetalitat
distancia dun lloc de la terra respecte a la costa
a la costa
isotermes
linies imaginaries que uneixen els punts amb la mateixa temperatura
isohietes
linies imaginàries que uneixen punts de la superfície terrestre amb la mateixa quantitat de precipitacions